Om Flyktingkatastrofen V (V): Vad göra?

“You can only lean against that which resists.”

Native American Proverb

Föregående inlägg – IV. Politiken

1. BAKGRUND
Hela Europa genomlever just nu en flyktingkris som varken är en slump, eller resultatet av ett förvärrat tillstånd i Syrien. Den är en förutsägbar konsekvens av oenighet, otydlighet och oförmåga i den europeiska flyktingpolitiken.

Att stoppa kriget i Syrien kommer inte att bromsa migrationsströmmarna nämnvärt, ens om det vore möjligt. De flesta asylsökande kommer inte längre från Syrien, utan från andra länder i Nordafrika, Mellanöstern och Asien.

Att hjälpa på plats är nödvändigt – i allt större omfattning – men kommer inte att minska inflödet av asylsökande nämnvärt det heller. Oavsett vad man nu tar sig för är processen redan igång, och flyktingindustrin kommer att se till att pressa på och möta den efterfrågan som väckts. Flyktingströmmar är påverkbara för signalpolitik, men svarar på den ungefär som en lavin; När den väl börjat röra sig har man bara att acceptera att den kommer, försöka styra den – och om möjligt få konsekvenserna under kontroll.

Det första nationen Sverige måste göra i den situationen är att sluta bete sig som ett hjälplöst offer, bryta det politiska tunnelseendet och ta kontroll över situationen. Även om det känns befriande solidariskt just där och då hjälper man ingen ur ett kärr genom att själv kliva ner i det. Lidande blir inte mindre av att man delar det – tvärtom blir det dubbelt så stort.

2. DET EUROPEISKA TUNNELSEENDET

I tidigare inlägg har jag försökt förklara flyktingarnas högst förståeliga och relevanta känsla av total desperation. Det är en desperation de ofta burit i flera år i flyktingläger runt om i värden. Så hur kunde då denna flyktingkris plötsligt uppstå som i ett trollslag? Den som tror att kriget i Syrien plötsligt blivit värre är fel ute, och de flesta flyktingarna kommer som sagt inte ens ifrån Syrien, utan från Eritrea, Afghanistan, Somalia och andra länder.

En avgörande anledning att proppen gick ur i slutet av augusti är det tyska beslutet att inte längre följa Dublinförordningens tvingande krav om ”första asylland”. Redan efter ett par veckor av generositet backade Tyskland från sitt beslut och kände sig istället tvungna att stänga gränsen helt. Men lavinen var redan i rörelse, och det är knappast någon slump att Tyskland bara under september månad 2015 fick ta emot 40% fler flyktingar på en enda månad än man gjort under hela föregående år.

De massiva protesterna från EU:s västra halva mot Ungerns försök att hävda EU:s yttre gräns fullbordade bilden av ett EU som saknar en rak linje och inte riktigt vet hur de ska hantera målmedvetna migranter som vet vad de vill, vart de vill – och varför.

2.2. Att göra:

EU och Europas nationer skulle behöva tillämpa den enkla, grundläggande överlevnadsregel man använder när man förlorar kontrollen, och som brukar förkortas STOP.

Sit down.

Think.

Observe.

Plan.

Och vad man behöver planera och få till stånd är en gemensam europeisk flyktingpolitik. På riktigt.

3. DET SVENSKA TUNNELSEENDET

Jag brukar ofta poängtera att lagstiftning i syfte att ”skicka signaler” är en styggelse. Det vidhåller jag fortfarande. Däremot är det viktigt att skicka signaler när man tillämpar lagstiftning. De signalerna skickar man företrädesvis genom att göra sitt jobb och låta det man gör tala för sig självt; man vårdar begrepp som lagbundenhet, neutralitet, tydlighet, fasthet, pålitlighet, stabilitet och konsekvens. Alltid professionellt, gärna personligt, aldrig privat.

Hela poängen med att ett samhälle har en regering, lagar och myndigheter är att de ska utgöra en förnuftets förlängda arm som balanserar upp och hindrar de värsta konsekvenserna av känslor och känslosvall som annars kan få ett helt samhälle att spåra ur. Även det på riktigt.

Av den anledningen tar man sig snarast för pannan när man tvingas uppleva hur dagens Myndighetssverige agerar; myndigheter, kommuner och statliga bolag låter sig dras med i känslostormarna så till den milda grad att man börjar bryta mot de lagar man är satt att upprätthålla. Något är ruttet i staten Sverige.

Utlänningslagen (2005:716) 20 kap 8 § 1 st:

Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen
komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein döms för människosmuggling till fängelse i högst två år.

Det är ohållbart, rentav horribelt, att myndigheter medvetet inte bara åsidosätter eller bryter mot en föreskrift – utan uppsåtligen begår brott som i straffmätning motsvarar normalbrottet misshandel. I den mån samhällets företrädare och väljare anser en lag vara omänsklig eller felaktig så ändrar man den. Man rycker inte bara på axlarna och låter sina myndigheter bekvämt börja ägna sig åt vad som i princip är av myndighet organiserad kriminalitet.

Land skall med lag byggas är ett gammalt talesätt som lär ha gällt från medeltiden och som varit ett så absolut begrepp för statsbildningen Sverige att kung Karl XV gjorde frasen till sitt valspråk. Med frasen i bakhuvudet är frågan vad som händer med ett land som gör tvärtom – medvetet låter upplösa sina egna lagars, och därigenom hela sitt rättssamhälles, legitimitet.

I Sverige har seriefiguren Bamse på senare tid ersatt Karl XV som rättesnöre, med sitt visdomsord ”den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll”. Personligen skulle jag önska att Sverige växte upp, lämnade Bamse-nivå och lärde sig vad alla vuxna människor tvingats inse:

Den som vill vara väldigt snäll måste vara vuxen nog att också vara väldigt stark ibland.

Det gäller både när det gäller att stå emot oönskad EU-lagstiftning, som när man står upp för att man faktiskt undertecknat den.

Med det sagt finns ett fantastiskt engagemang bland Sveriges folk och myndigheter. Empatin flödar, och det ska man högakta, vårda och uppmuntra. Samtidigt får man inte förlora fotfästet och bete sig som en medberoende.

Särskilt när man har med desperata människor att göra är det viktigare än någonsin att inte tveka eller svaja. Man måste kunna visa empati utan att låta sig dras med i den andres känslosvall. Även om det är svårt att säga nej till någon som på goda grunder tror att du berövar dem deras framtid eller rentav deras liv måste man klara av det ibland. Till exempel när de missbrukar asylsystemet eller begår brott.

Varje osäker signal kommer att trigga desperata människor att begå likaledes desperata handlingar som sätter både dem själva och människor i deras närhet i svåra situationer. De människor som nu i stora mängder sätter sig i livsfarliga vrak på Medelhavet för att sedan stappla fram längs europeiska vägar gör det inte huvudsakligen för att deras situation plötsligt blivit mycket sämre. De gör det för att de i den förvirrade europeiska hanteringen av flyktingströmmarna plötsligt sett inte bara en spricka – utan en stor bräsch – i EU:s fasad, och de har också identifierat ett sätt att ta sig in genom den bräschen. De ser en möjlighet de inte tidigare haft att skapa sig en ny framtid – och de satsar allt, vågar språnget och tar den.

Jag tycker inte det är förvånande alls. Förmodligen skulle de flesta av oss göra likadant i deras situation – om vi vågade. Men metoden att ta sig in i EU är en riskfylld, destruktiv sådan. Tyvärr kommer det hela att fortsätta tills EU hittar en gemensam, tydlig och konsekvent flyktingpolitik – eller tills strömmarna dör ut av sig själva. Det första lär inte ske i brådrasket – om ens någonsin – och det andra sker knappast förrän problemen blivit lika stora i Sverige som i de flyktingläger man lämnat för hoppet om en ny framtid i Europa.

3.1. Att göra:

Sverige måste liksom Europa tillämpa samma STOP-regel. Och på ren svenska går det engelska begreppet ”plan” i modellen att sammanfatta i de tre rader som gäller inför alla svåra beslut:

Noga begrunda, hastigt besluta, orubbligt fullfölja.

Hittills har Sverige inte direkt rosat marknaden i något av de tre leden.

 photo 157563276_zpsepno7erb.jpg
4. VAD BEHÖVER SVERIGE?

Sverige måste sluta parera och börja agera. Sluta behandla migrationsströmmar som en ofrånkomlig naturkatastrof, hitta fast mark under fötterna och hjälpa på egna villkor – utan att som idag förlora fotfästet helt. Klarar man inte av det kommer man Sveriges egna offerbeteende att förr eller senare utarma kraften att hjälpa överhuvudtaget, och det kommer inte att göra någon enda människa glad – svensk som flykting.

Min bedömning är att Sverige redan nått, eller inom kort når, gränsen för vad samhällssystemet kan hantera och de uppoffringar den egna befolkningen är beredd att acceptera. Och om de altruistiska vindarna vänder kan läget snabbt bli obehagligt.

Sverige är nämligen ett extremt land som bara är lagom i genomsnitt. I Sverige balanserar förnuft och känsla bara över tid, d v s man låter antingen förnuft eller känsla dominera totalt tills pendeln slår i ändläget. Sedan inser man till slut att man spårat ur – och löser det genom att i full fart låta pendeln slå lika hårt i det andra ändläget istället.

När Migrationsverket börjar undersöka möjligheterna att upprätta tältläger är det ett symptom på att man i sedvanlig svensk anda låtit känslorna driva iväg. Man står på kanten av kärret med bultande hjärta och tunnelseende, tittar på en allt mer sprattlande medmänniska i leran och ser ingen annan lösning än att hoppa i.

Men frågan är om ett flyktingläger på Rinkabyfältet är en så väsentligt mycket bättre position för någon att bygga en värdig framtid ifrån än motsvarande läger i Turkiet eller Libanon, och om det inte finns bättre sätt att hjälpa. För mig låter det som om Sverige snart är framme vid ett läge där man rentav lurar människor att göra av med alla besparingar – eller sätta sig i skuld – för att de ska ta sig till Sverige och hamna i en i princip lika hopplös situation som de lämnat.

En lika hopplös situation – men nu utan pengar, i ett land med näst intill hopplös arbetsmarknad, betydligt dyrare kostnadsläge och en halv meter snö.

Sverige måste på allvar ta sig i kragen och bestämma hur långt man är villiga att offra egen bekvämlighet för att välkomna andra till en ny framtid i Sverige – innan det visar sig på andra, mer oönskade sätt. Man måste göra en realistisk bedömning av sin kapacitet att erbjuda nytillkomna människor en ny framtid – hur många, under vilka förutsättningar, på vilken nivå av hjälp och på vilket sätt. Man måste göra klart vilka förväntningar man har på de nya medlemmarna i samhället – och vilka förväntningar de också kan ha på Sverige och sin nya framtid.

Alla har sin egen nivå av uppoffringar som man kan godta för att hjälpa andra människor. Hur långt man är villig att gå beror dels på vem man ska hjälpa, hur svårt de har det, hur den egna situationen påverkas och vilken skillnad hjälpen gör. Den första parametern att ta hänsyn till är att människan känner mer tillit för det som är nära och det som är lika oss själva. Viljan att hjälpa följer samma logik. Det är därför de flesta reagerar föga mot nyheter där biståndsmedel till mer behövande flyktingar långt bort omfördelas för att hjälpa mindre behövande flyktingar i närheten.

Det tjänar ingenting till att moralisera, för så fungerar människan.

Med det i bakhuvudet kan Sverige bara ta kontroll över sig självt och sitt eget förhållningssätt – inte EU:s, flyktingarnas, Turkiets eller någon annans. Det enda rätta är att Sverige anpassar sin politik efter detta faktum – och åtminstone tar kontroll över sig självt. Allt därefter måste bli en kompromiss. Sådana gör av naturen få människor nöjda, men de är demokratins essens, och innebär att majoriteten åtminstone kan bekänna sig till något av de två uttrycken ”stolt men inte nöjd” eller ”nöjd men inte stolt”.  När det demokratiska beslutet är fattat måste alla myndigheter stå upp för att orubbligt fullfölja vad som bestämts.

När det gäller något så svårt som flyktingpolitik – där man på ena eller andra viset sätter sig till doms över människors möjligheter att själva skapa sin framtid – kommer många människor att bli oerhört besvikna. Det kräver a) enighet om principer och b) mental styrka i utförandet när man medvetet tvingas krossa människors drömmar. Samtidigt är det fegt att låta människor offra allt för en orealistisk dröm. I synnerhet om man har en möjlighet, eller rentav skyldighet att påverka eller förhindra det.

Kombinationen välfärdssamhälle och oreglerad invandring är tyvärr inte hållbar i dagens värld. Är då enda möjligheten att stänga gränserna helt? Det tror jag absolut inte. Men om man vill undvika att det förr eller senare blir nödvändigt att man gör det under åtminstone en period måste Europa och Sverige skaffa sig någon form av ryggrad, erkänna sina svagheter och bygga en hållbar flyktingpolitik med visioner man har en realistisk chans att leverera. Den nya politiken måste sedan kommuniceras tydligt och upprätthållas med fasthet. Hållbart, stabilt och långsiktigt.

4.1. Att göra:

Sverige måste på allvar ta ställning till sin roll i ett Europa som på ena eller andra sättet kommer att tvinga Sverige till en mer restriktiv flyktingpolitik. Riksdagspartierna måste få till stånd en bred parlamentarisk överenskommelse om var gränsen går för när Sverige hellre fäller EU än tar ett enda steg till i Viktor Orbàns riktning. På riktigt.

Det är en stor fråga som kräver att Sverige på allvar tar sig en funderare över sitt syfte som nation.

 photo 485483931_zpsxvix0ktf.jpg
5. VÅGA PRATA OM FÖRVÄNTNINGAR!

Åtskilliga svenska mediekonsumenter har upprörts av nyheter om flyktingar vars förväntningar inte motsvaras av ett flyktingboende i barack på Grytans skjutfält. Jag är personligen inte det minsta förvånad och hävdar att både svenskens begripliga irritation och flyktingarnas frustration beror på skillnader i förväntningar – skapade av den urspårade debatt jag beskrev i första inlägget i artikelserien.

Svenskens förväntningar är att flyktingar är utfattiga, lidande människor som kommer hit och är tacksamma för att Sverige rycker dem ur dödens klor och ger dem en fristad. Jag har ägnat åtskillig möda åt att förklara att de flyktingar som kommer idag inte ser ut på det sättet, men att de trots det har alla anledningar att vara desperata. De flyr inte till Europa för att de är rädda för att dö, utan för att de är rädda att aldrig mer få leva. Som jag ser det är det svårt att hitta ett mer begripligt och behjärtansvärt skäl till desperation.

Så vilka förväntningar har flyktingarna, och var har de fått dem ifrån? Jag tillåter mig själv att spekulera i ett hypotetiskt exempel:

Hur skulle du agera själv om du satt helt utan framtid i ett flyktingläger i Turkiet, Jordanien eller Libanon. Kanske skulle du lockas av flyktingsmugglarnas marknadsföring, med löften om allt från jobb till eget hus och blond svensk flickvän. Har du tur kanske du har släktingar i Sverige som kan balansera bilden, men om du inte har det – vad gör du då?

Vad ingen tycks ha tänkt på är att vad som skrivs i svenska dagstidningar och i motsvarande myndighetsinformation inte bara är läsbart i Sverige numera. Via internet och kostnadsfria översättningstjänster kan vilken hemsida som helst läsas någorlunda begripligt av vilken läskunnig människa som helst i världen.

Kanske går du källkritiskt in och googlar vilka svenska medier som är de största och mest välrenommerade. För att komplettera bilden söker du kanske information på svenska myndigheters hemsidor.

Där kommer du i princip uteslutande att läsa idel goda exempel riktade till läsare i Sverige i syfte att motverka främlingsfientlighet. Den samlade bilden kommer att bli att Sverige varmt välkomnar flyktingar från Syrien, att flyktingar medför stora samhällsvinster för det svenska samhället, att flyktingarna är svaret på problemet med en åldrande befolkning, att den nationella arbetsmarknadsmyndigheten anmäler behov av 100 000 arbetsföra invandrare varje år, hur syrier har en i svensk jämförelse hög kompetens och hur den svenska arbetsmarknaden har skriande behov av sådan kompetent arbetskraft.

Ingenstans står att läsa att du för att få det enklaste jobb måste tala och skriva närapå fläckfri svenska, att du kommer att behöva en svensk högskoleexamen för att få ett jobb på samma nivå du hade i hemlandet och att du dessutom måste kämpa dig in i svenska nätverk, som inte alltid är lätta att komma in i ens för en infödd svensk.

Du får svårt att hitta artiklar som beskriver att det – om du tillhör dem som lyckats kämpa dig fram – trots det kan ta upp till sju, åtta år innan du ens får ett enkelt jobb i en snabbmatskedja. Och att alla då förväntar sig att du, som utbildad tekniker med lång erfarenhet som välavlönad högre chef i en industri i ditt hemland, ska vara jävligt tacksam när du står där och steker burgare efter nästan ett decennium i arbetslöshet.

För tyvärr råkar det förhålla sig så att konstruktiv kritik inte existerar i den svenska migrationsdebatten överhuvudtaget. Personligen tror jag det beror på att både gammelmedia och alternativmedia nått något slags felaktig konsensus om att orden ”kritisk” och ”negativ” är synonymer. Det får till följd att gammelmedia skriver totalt okritiskt, och alternativmedia istället producerar artiklar så uppenbart negativa att de tappar trovärdighet av den anledningen istället.

Kontentan av den officiella svenska myndighets- och gammelmediebilden är hur som helst att du som flykting kommer att mötas av en välkomnande, stark svensk tigerekonomi som skriker efter arbetskraft. Särskilt från Syrien, där du ju tillhör den bäst utbildade och mest erfarna tiondelen. I allt väsentligt liknar den svenska mediebilden – utifrån sett – den bild som flyktingsmugglarna lockar med. Möjligen med skillnaden att kommunen inte verkar garantera att det finns någon snygg blond flickvän att kvittera ut vid ankomsten.

Om jag var flykting skulle jag förvänta mig att tacksamma arbetsgivare stod på kö för att bjuda över varandra i samma ögonblick jag klev av bussen. Inte sjutton skulle jag förvänta mig att köras långt ut i skogen till Grytans skjutfält för ett halvårs internering i en barack i den svenska obygden.

5.1. Att göra:

Både myndigheter och media måste axla sina respektive roller och

a) förmedla till Sveriges befolkning vilka flyktingarna är, vad som driver dem och vilka förväntningar Sverige har på dem. För det kan väl ändå inte vara så respektlöst tänkt att Sverige inte har några förväntningar alls på sina nya medmänniskor?

b) förmedla till flyktingarna vilken framtid Sverige faktiskt erbjuder dem, istället för välmenta drömmar om vad Sverige i den bästa av världar skulle vilja kunna erbjuda. Bilden måste vara ärlig, någorlunda sann, balanserad och realistisk. Och man måste kunna ta del av den innan man satt sig i en sjunkande gummibåt på Medelhavet. Om man ska riskera livet och bränna sitt livs besparingar ska man i alla fall ha rätt till en realistisk bild av den framtid man är beredd att riskera allt för.

 photo eu__flag_of_europe_zps6si779gm.png
6. EN GEMENSAM EUROPEISK FLYKTINGPOLITIK

Om Sverige inte vill verka för att upplösa EU – som i sig kan ta en ände med förskräckelse – finns inget annat alternativ än att ansluta sig till en gemensam EU-linje. Det betyder att Sverige måste kompromissa fram en lösning där Stefan Löfvén och Viktor Orbàn kan stå för exakt samma budskap. Sverige är ett extremt undantag i den europeiska flyktingpolitiken, och det betyder att det knappast är realistiskt att tänka sig att alla de övriga 27 ansluter sig till den svenska modellen.

Att stänga gränserna helt kommer aldrig att fungera. I en gemensam europeisk flyktingpolitik måste det finnas en tydlig väg in i Europa som säkerställer likabehandling för alla intresserade av en framtid i Europa. Det måste finnas tydliga kriterier som Europas länder bestämmer tillsammans – samt en förutsägbar tolkning och en rättssäker prövning av dem.

6.1. Att göra:

Sverige kommer att tvingas kompromissa, vad man än anser om den saken. Man kommer att behöva svälja prestigen och stå bakom ett EU-gemensamt beslut man inte gillar, kommunicera det tydligt och orubbligt fullfölja vad man kommit överens om. Med empati, men utan att darra minsta lilla på manschetten.

Sverige kommer att få tillämpa en mer restriktiv och regeltrogen politik. Frågan är bara hur långt i Viktor Orbàns riktning man kan gå. Men om inte alla 28 länder kan förflytta sig i matrisen nedan så att alla kan ta varandra i hand kommer den europeiska flyktingpolitiken, och kanske hela EU att haverera.

wgr

Det är ett stort ansvar, med osäkra och potentiellt farliga konsekvenser om man misslyckas.

7. OCH SEN DÅ…?

Trots denna långa artikelserie har jag inte med ett ord nämnt det enorma ansvar Sverige har att axla för att erbjuda en värdig framtid till alla de mängder människor som redan tagit sig hit – och som fortsätter komma i stora mängder; integrationen. Bostäder, jobb, vård, utbildning, infrastruktur…

Att erbjuda en bra framtid för dem som inte känner sig som en del av Sverige överhuvudtaget.

Att erbjuda en bra framtid för dem som fått uppehållstillstånd, eller blivit nya svenska medborgare.

Att erbjuda en bra framtid för dem som snart börjar inhysas i gymnastiksalar eller tält. Alla förtjänar de ett medmänskligt välkomnande och en värdig framtid.

Det är så lätt att prata om vad som behöver göras. Jag önskar bara jag hade svaret hur.

Jag önskar bara någon hade det. På riktigt.

–     –     –

“Life is not a continuum of pleasant choices, but of inevitable problems that call for strength, determination, and hard work.”

Native American proverb

–     –     –

Tidigare inlägg i artikelserien:

I. Den urspårade debatten

II. Flyktens drivkrafter

III. Juridiken

IV. Politiken

Publicerat i Rättssamhälle, Samhällsekonomi, Säkerhetspolitik | Märkt | 13 kommentarer

Om Flyktingkatastrofen IV (V): Politiken

“Blaming your faults on your nature does not change the nature of your faults”

Native American proverb

Föregående inlägg – III. Juridiken

Vad som skapat den senaste flyktingkatastrofen är i grunden den ”arabiska våren”. Vad som verkade bli en frihets- och demokratiseringsrörelse blev något annat, i denna artikelserie gestaltat av skräckexemplet Syrien. Om inte annat visar den arabiska våren hur varje kraft alltid har en motkraft. Det är anledningen till att ett av mina absoluta favoritcitat är ”be careful what you wish for – it may come true”.

Krig drivs egentligen inte för politik, religion eller principer – de är bara svepskäl för de mäktiga att tända massornas flockinstinkt med, och få dem att dra i krig å deras vägnar. I praktiken finns det bara två saker som driver kriget; makt och pengar.

Kriget i Syrien kommer att fortsätta ända tills det finns mer makt och pengar att tjäna på att skapa fred än det gör på att hålla kriget igång, och det kommer inte att hända så länge USA, Saudiarabien och Qatar pumpar in resurser på ena sidan – och Ryssland och Iran på den andra. Det finns inga pengar och ingen makt som väntar för den som avslutar kriget, och därför fortsätter det. All antikrigsretorik världens ledare svänger sig med är därmed irrelevant, för fördömanden eller vackra ord går varken att tjäna pengar på, eller hämta makt ur.

Kriget är en ren industri. En tärande förlustaffär för skattebetalarna i det land som drabbas – och i hela den omgivande världen – men rena guldgruvan för dem som håller kriget igång. Nu finns dessutom en ny, komplicerande faktor som paradoxalt nog gör flyktingproblemen större trots att världen historiskt sett är en rätt fredlig sådan; även flyktingarna – som tidigare i historien enbart har varit utblottade statister – har en tillräckligt stark ekonomi för att utgöra en marknad. En målgrupp för en helt ny gren av krigsindustrin; flyktingsmugglingen är en miljardaffär.

Sverige kan i praktiken inte göra ett skvatt åt kriget i Syrien, oavsett sina humanitära stormaktsambitioner. Sverige är en alldeles för liten spelare, saknar riktigt starka allianser och har varken de ekonomiska eller militära muskler som skulle krävas för att påverka på allvar.

Ambitionen att få en plats i FN:s Säkerhetsråd är en lovvärd sådan som åtminstone ger någon representation i ett forum med något inflytande, men även om Sverige skulle ta plats i Säkerhetsrådet kommer det inte att göra någon större skillnad det heller. Det är de permanenta medlemmarna Storbritannien, USA, Ryssland, Frankrike och Kina som i praktiken bestämmer – och om de är oense händer ingenting. Om du tror annorledes ber jag dig resonera kring hur stor påverkan t ex Jordanien, Nigeria, Tchad eller Litauen haft på världspolitiken senaste året. De sitter alla i FN:s Säkerhetsråd.

Sveriges problem är att viljan att hjälpa är så oändligt mycket större än förmågan någonsin kommer att bli – på grund av att man existerar i en omvärld av politiska realiteter. Om alla länder i världen – eller åtminstone EU – tillämpade Sveriges nuvarande modell av generös flyktingpolitik skulle det möjligen finnas en liten chans att hantera flyktingströmmarna. Tyvärr är och kommer det att vara en utopi. Och eftersom inga andra länder kommer att följa Sveriges exempel kommer Sverige förr eller senare att tvingas backa. ”Förr” närmar sig just nu med stormsteg.

Om jag rekapitulerar vad du läst tidigare i denna artikelserie:

Hans Rosling har med sina pedagogiska Legobitar redovisat mängden flyktingar som har förmåga att röra sig globalt – och hur många som finns kvar på plats. Det är avgörande att inse hur ofantligt många människor som är på flykt och var katastrofen egentligen finns. Annars inser man inte omfattningen av problemet.

Min andra artikel syftade till att ge förståelse för de högst mänskliga drivkrafter som gör problemet så svårlöst. Man måste inse att huvuddelen av flyktingarna har de allra godaste skäl att vilja ta sig in i Europa på det sätt de gör. Och att de inte kommer att sluta så länge det finns minsta chans att skaffa sig ett bättre liv. Man inte kan göra sitt ställningstagande lättare genom att rationalisera bort deras skäl som ”lyxproblem”. Då inser man inte djupet av problemet. 

Den tredje artikeln beskrev de internationella konventioner och den juridik som sätter ramarna för vad som är politiskt möjligt för Sverige. Sverige är ett litet land, och för huvudsakligen utrikespolitik av inrikespolitiska skäl. Det går bra så länge det lilla landet inte irriterar någon, men om en riktig stormakt skakar på sig tvingas man vända på logiken och föra inrikespolitik av utrikespolitiska skäl. Av den enkla anledningen att stora hundens lilla svans alltid är den som blir viftad på – sällan tvärtom. Utan att förstå de internationella regelverken saknar man verktygen för att adressera problemet.

Så hur påverkar då ovanstående den svenska politikens förmåga att agera?

I realiteten handlar politik om ekonomiska prioriteringar – att balansera olika intressen, väga känsla mot förnuft och ansvarsfullt hushålla med samhällets gemensamma resurser. Och det är nu det börjar bli jobbigt, i en fråga där känslan har större behov än förnuftet kommer att förmå leverera. För det är ekonomin som sätter begränsningarna för vad som går att göra.

Sedan Sverige blev EU-medlem 1995 är Sverige en del av Europa. På gott och ont. Det gör att Sveriges sätt att förhålla sig till omvärlden också påverkar 27 andra länder. Samberoendet gör att de andra EU-länderna inte bara har synpunkter på vad Sverige tar sig för – utan också direkt kommer att påverka sådant som går emot deras egna intressen.

Til syvende og sidst kommer Sverige aldrig ensamt att  kunna hantera hela den massiva – och ökande – efterfrågan på en ny framtid i ett europeiskt land. Sveriges försök att föregå med gott exempel har varit ambitiöst, men inte ett enda annat land i EU är ens i närheten av att införa en flyktingpolitik av svensk modell. Tvärtom.

Jag har gjort en enkel skiss, en ram, som beskriver EU-ländernas flyktingpolitik ur två perspektiv. På ena axeln huruvida man har en generös eller restriktiv flyktingpolitik, och på den andra huruvida man låter medkänsla trumfa juridiken i tillämpningen av politiken eller om man följer en mer strikt, principiell tillämpning av lagen. I ramen har jag placerat in Sverige och Ungern i varsitt hörn. De länder som håller Eu:s yttre gräns ligger alla relativt nära Ungern i matrisen. Tyskland har legat nära Sverige, men rör sig nu snabbt nedåt, mot höger. Förändringen sker närmast på daglig basis.

wgr

En gemensam europeisk flyktingpolitik innebär att ramen i mitt exempel ovan måste krympa, och att några – antagligen alla – länder måste ompröva sin flyktingpolitik. Var den nya, betydligt mindre, ramen kommer att ”centreras” vet jag inte, men jag ser – för att uttrycka mig milt – få tecken på att övriga Europa kommer att röra sig i svensk riktning. Om Europa ska behålla en gemensam flyktingpolitik kommer Sverige därför att vara det land som tvingas anpassa sig mest – och skaffa sig en flyktingpolitik av någorlunda EU-genomsnitt.

EU:s gemensamma flyktingpolitik har aldrig fungerat i praktiken, vilket blir uppenbart när den utsätts för senaste veckornas stresstest. Frågan är om den insikten kommer att få EU-länderna att enas, eller om man bestämmer sig för att den gemensamma flyktingpolitiken ska upphöra. Om man väljer det sistnämnda medför det sannolikt att även den fria rörligheten för människor gör det – eftersom varje land i avsaknad av gemensamma kriterier kommer att vilja kontrollera att den som passerar gränsen motsvarar de krav respektive stat ställer.

I praktiken kommer prestigeprojektet EU då att återgå till att bli ett frihandelsområde – och hela arbetet med att skapa en union och en superstat riskerar att gå om intet. Jag tror personligen mycket stor kraft och ett sällan skådat politiskt tryck kommer att mobiliseras för att undvika att det händer.

Om Sverige trots ett ensande av EU:s flyktingpolitik bestämmer sig för att vara det enda land som står så fast för sina absoluta ideal om ett generöst flyktingmottagande kommer man dessutom att få ett helt annat – potentiellt värre – problem på halsen.

Man kommer att bli det land i princip alla människor vill fly till – och Sverige har inte direkt större potential att ”lösa” flyktingkrisen ensamt än man har som en del i Europa. Oavsett Sverige väljer att följa EU eller gå sin egen väg kommer man att därför sannolikt att tvingas till en mer restriktiv flyktingpolitik i alla fall.

I Sverige förekommer näst intill ingen officiell debatt om att flyktingmottagande faktiskt också kräver ekonomiska resurser. Bristen på debatt och styrning har redan lett till glada överraskningar som tjänstemannabeslutet att ge automatiskt permanent uppehållstillstånd till alla flyktingar från Syrien  – som kostade statskassan några tiotal miljarder kronor extra under mandatperioden (Låt mig gissa att överraskningen orsakade både irritation och åtskilliga övertidstimmar vid Finansdepartementet). Insikten börjar dock sakta vakna att fler nya invånare kräver fler skolor, sjukhus, bostäder och mat för dagen, och att sådant kostar pengar. Som måste tas någonstans ifrån.

Det finns också praktiska problem; det svenska välfärdssystemet är en oerhört komplex konstruktion, byggt utifrån en demografiskt trögrörlig struktur i syfte att erbjuda trygghet och stabilitet. Det är inte skapat för att hantera stora och snabba omvärldsförändringar. Sedan totalförsvaret avskaffades i början av 2000-talet saknas flexibilitet och resiliens i det närmaste helt. Det finns inte längre något civilförsvar, inga fältsjukhus, inga nödlager, inga koktrossar eller mängder av tält att sätta in vid en plötslig samhällspåfrestning. What you see is what you get.

Redan med dagens migrationsströmmar börjar välfärdssystemet knaka i fogarna. Det är helt enkelt inte dimensionerat för att hantera en befolkningstillväxt överhuvudtaget – allra minst en snabb sådan.

Om Sverige kombinerar ökande flyktingtryck med öppna gränser skulle inflödet med all sannolikhet bli ett betydligt större sådant än något man hittills skådat i historien, och det vet förstås även den svenska regeringen. Enligt UNHCR finns just nu 1 938 999 flyktingar bara i Turkiet, 1 113 943 i Libanon och 626 887 i Jordanien. Och då har vi inte ens nämnt den afrikanska kontinenten.

Det finns säkert en vilja att hjälpa från regeringshåll – men bara tanken på att alla dessa människor skulle finnas en Ryanair-biljett bort från en bättre framtid framkallar förmodligen svettningar på Regeringskansliet. Antagligen ser man bilder för sitt inre av chartrade passagerarplan mellan Alanya och Arlanda som får luftbron till Berlin 1948-49 att blekna i jämförelse. Om bara en bråkdel av alla flyktingar skulle svara på ett hypotetiskt svenskt välkomnande finns en icke försumbar risk att hela samhällsapparaten skulle haverera av påfrestningen.

Mot den bakgrunden kommer förslagen om avskaffandet av transportörsansvar eller visumtvång att stanna vid tomma ord. Det kommer inte att öppnas några möjligheter för flyktingar att ta sig till Sverige på ett enklare sätt. Helt enkelt därför att hela EU är på väg i en helt annan riktning än Sverige, och Sverige har i sammanhanget bara att haka på.

Jag tvivlar på att de svenska väljarna skulle acceptera konsekvenserna av en egen, svensk, öppen linje i den europeiska flyktingpolitiken:

På kort sikt skulle det svenska mottagningssystemet inte kunna hantera inflödet, och ingen blir lyckligare av en ”lösning” som består av att misären i de turkiska tältlägren helt enkelt migrerar till en ny misär i svenska tältläger.

På medellång sikt skulle det svenska samhällssystemet tvingas genomgå sådana förändringar att allt fler väljare stänger sina hjärtan i takt med lägre tillgänglighet, kvalitet och ersättningsnivåer i socialförsäkringssystem och samhällsservice.  Även om det funnes alla pengar i världen som bekostade det förstnämnda riskerar man en logistisk infarkt; det ska finnas bostäder att bo i, lärare som kan utbilda, jobb att söka. Snabbt. Det skulle antagligen resultera i tillfälliga nödlösningar som skulle riskera bli lika tillfälliga som momsen, och som vore politiskt omöjliga att hantera; låglönejobb, sänkt produktivitet, sänkt kvalitet, sjunkande förädlingsvärde, allt lägre BNP per capita i kombination med ökande klyftor mellan de som har – och de som inte har. En ”killer cocktail” för missnöje och allvarliga samhällsproblem.

På lång sikt då? Jag tror inte ens att den frågeställningen spelar någon roll. Den politiker finns inte som skulle kunna övertyga väljarna i det kortsiktigt tänkande kreditdrivna Sverige att den kortsiktigt kaotiska situationen ”här och nu” vore värd insatsen eftersom en generös flyktinginvandring är en bra investering på lång sikt – en ”lång sikt” som ingen tycks kunna definiera. Att motivera humanitär invandring med ekonomiska argument är märkligt när man – som jag nämnde ovan – annars aldrig ansett ekonomin vara ens en relevant fråga när man pratar flyktingpolitik. För det andra är det dessutom vetenskapligt högst tveksamt hur, i vilken mån och på vilket sätt invandring påverkar ett lands ekonomi, vilket bl a nationalekonomen Tino Sanandaji ständigt påpekar.

Sverige sitter hel enkelt fast i förre finansminister Kjell-Olof Feldts (s) teorem: ”Det som är ekonomiskt nödvändigt är ofta politiskt omöjligt, och när det har blivit politiskt möjligt är det ekonomiskt för sent”. Det gäller oavsett vem som har rätt om vad i den svenska flyktingpolitiken.

Det spelar ingen roll vad du eller jag anser om ”fler eller färre flyktingar”, eller ”hjälpa här eller på plats”. EU:s politiska intressen och ekonomiska realiteter verkar i en annan riktning än Sverige, och i den kontexten står sig aldrig så berömvärd idealitet slätt. När nu saken ställs allt mer på sin spets; vem tror du får vika sig först:

EU eller den svenska regeringen?

Jag vet vad jag tror.

–     –     –

Nästa inlägg – V. Vad göra?

Publicerat i Rättssamhälle, Samhällsekonomi, Säkerhetspolitik | Märkt | 20 kommentarer

Om Flyktingkatastrofen III (V): Juridiken

“Man’s law changes
with his understanding of man.
Only the laws of the spirit
remain always the same.”

Native American proverb

Föregående inlägg – II. Flyktens drivkrafter

Efter de första två artiklarna i min serie hoppas jag ha väckt en tanke om meningslösheten i den svenska mediedebatten, samt att jag hoppats skapa någon förståelse för de starka känslor och drivkrafter flyktingarna känner, och varför de skapar sådan desperation. 

Så långt har jag bara beskrivit bakgrunden, och tänker göra det även i detta inlägg. Turen har kommit till de lagar som styr. Den svenska Utlänningslagen (2005:716) går jag inte närmare in på här, eftersom svenska myndigheter ändå behandlar den mest som en rekommendation. Detta eftersom det hittills blivit mediestorm varje gång det kommit till medias kännedom att någon faktiskt följt den. Det är ett märkligt fenomen; istället för att lägga korten på bordet och ändra lagen ignorerar man i den i valda delar. Jag har själv reflekterat över saken i flera inlägg, t ex om hur det offentliga Sverige gått i taket när delstaten Arizona försökt införa lagar som liknade de svenska, den märkliga REVA-debatten samt i en betraktelse om varför Sverige saknade tiggare när du växte upp. För än mer hårresande exempel på det godtycke Utlänningslagen behandlas med av vederbörliga myndigheter rekommenderas ett besök på tidigare flyktingombudsmannen och ledarskribenten i SvD Merit Wagers blogg.

Min teori är hur som helst att Sveriges eventuella framtida agerande kommer att styras av yttre faktorer, och att svensk lag snabbt kommer att börja följas, anpassas, ignoreras eller tolkas på nya sätt som passar de nya behoven. Därför fokuserar jag helt på en grov översikt av de internationella konventioner och förordningar som påverkar Sverige – och flyktingars vägar till, och rättigheter i, Sverige. Låt oss börja från grunden:

Flyktingkonventionen

Den internationella överenskommelse som definierar flyktingbegreppet är FN:s Flyktingkonvention från 1951, och det s k New York-protokollet från 1967. Själva definitionen (som jag inte följt slaviskt i mina inlägg) innebär att en flykting är den som lämnat sitt hem och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på etnicitet, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning.

Den som kan konstateras uppfylla kraven på flyktingstatus har en mängd rättigheter. Bland annat är det förbjudet att avvisa eller utvisa en flykting till ett land där vederbörande riskerar förföljelse, eller till ett land där flyktingen riskerar att återsändas till ett land där vederbörande riskerar förföljelse. Dessutom konstateras i konventionens Bilaga II, Kapitel IV, Artikel 23 att varje fördragsslutande stat är skyldig att ”tillerkänna flykting, som lovligen vistas inom statsområdet, samma behandling som statens egna medborgare i fråga om understöd och bistånd från det allmänna”.

Asylbegreppet

Märkligt nog säger flyktingkonventionen inget om själva asylrätten. I 2011 års utgåva av UNHCR:s egen handbok  och riktlinjer för bestämmande av flyktingstatus konstateras i punkt 25 (s 8):

Även om där finns hänvisningar till asyl i slutdokumentet från den särskilda konferensen liksom i ingressen till konventionen, avhandlas inte beviljandet av asyl i 1951 års konvention eller 1967 års protokoll. Höge Kommissionären har alltid förordat ett generös asylpolitik i andan av deklarationen om mänskliga rättigheter och deklarationen om territoriell asyl, antagna av FN:s Generalförsamling den 10 december 1948 respektive den 14 december 1967.

I deklarationen om territoriell asyl nämns i Artikel 1, punkten 3: ”Det skall åvila den stat som beviljar asyl att utvärdera grunderna för beviljandet av asyl”.

Fram till någon gång under 80-talet var asylbegreppet ur svenskt vidkommande ett exceptionellt undantag, utbytbart mot ”politisk asyl”, och i princip reserverat för amerikanska Vietnamkrigsdesertörer och politiska dissidenter från Chile, Kuba eller andra sidan järnridån. Det var lika mycket ett politiskt ställningstagande av svenska regeringen som det var en humanitär gärning i asylantens intresse.

Samarbeten och förordningar inom EU

Sedan Sverige blev medlem i EU 1995 finns även en del överenskommelser på Europanivå Sverige har att förhålla sig till.

Schengensamarbetet grundar sig på Schengenavtalet från 1985.  Det innebär att de länder som ingår i samarbetet garanterar fri rörlighet för personer och har avskaffat alla inbördes gränser till förmån för en enda yttre – förstärkt – gräns. Gemensamma regler och förfaranden beträffande visum för korta vistelser, asylansökningar och gränskontroller ska tillämpas vid den yttre gränsen.

I en förtydligande Kodex om Schengengränserna förtydligas att de yttre gränserna endast får passeras vid gränsövergångsställen och under fastställda öppethållandetider.

EU-medborgare och andra personer som åtnjuter rätt till fri rörlighet enligt EU-lagstiftning (t.ex. familjemedlemmar till en EU-medborgare) underkastas en minimikontroll när de passerar en yttre gräns. Tredjelandsmedborgare ska underkastas noggranna kontroller som omfattar kontroll av resehandling, giltig visering, syftet vistelsen, redovisning av tillräckliga medel för sitt uppehälle, inte finnas registrerad i Schengeninformationssystemet och inte anses utgöra en risk för något av EU-ländernas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa eller internationella förbindelser.

Om tredjelandsmedborgare inte uppfyller dessa villkor nekas de inresa till EU – såvida de inte söker asyl. Då ska normalt sett en prövning göras enligt Dublinförordningen från 2013, som ska garantera att EU har en gemensam flyktingpolitik.

Det är det första landet där asylansökan lämnas in som ansvarar för asylprocessen. Det går inte att söka asyl i flera länder, och alla över 14 år ska i samband med ansökan lämna fingeravtryck. Efter det är möjligheten att få din asylansökan prövad i ett annat EU-land i praktiken närmare noll.

Visum

Syrien tillhör de länder för vilka visumtvång gäller för att få resa in i Sverige. För att du som syrisk medborgare ska kunna söka ett sådant visum krävs att du personligen inställer dig vid svenska ambassaden i Amman i Jordanien med ett gällande pass. Om du saknar pass blir det inget visum, och om du har ett och tar dig till Amman spelar det i alla fall ingen roll; en visumansökan i syfte att söka asyl ska nämligen avslås enligt en för Sverige tvingande EU-förordning.

Ur EU-förordning (EG) nr 810/2009 den s k viseringskodexen, som hänvisas till i den svenska Utlänningslagen och är gällande svensk lag (min fetmarkering).

Artikel 32

Avslag på ansökan om visering 1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25.1, ska en ansökan om visering avslås

(—)

b) om det föreligger rimliga tvivel på äktheten hos de styrkande handlingar som sökanden lämnat in eller på innehållets sanningsenlighet, tillförlitligheten hos sökandens utsagor eller dennes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut.

För att få visum måste du ha en returbiljett (eller åtminstone pengar till en) och kunna styrka att du rimligtvis inte kommer att stanna kvar för att söka asyl. Annars – inget visum. Behändigt nog för svenska makthavare kan man alltid skylla på EU – där ansvaret är så uppdelat mellan de 28 medlemsstaterna att ingen i praktiken kan ställas till svars för det i allmänna val.

Hur som helst; utan visum kommer du inte på planet till Europa. Eller färjan. Eller tåget. Eller bussen.

Transportöransvaret

Svenska myndigheter behöver inte ens stå för det obekväma beslutet att neka dem att resa in i EU heller. Kontrollen av pass, giltigt visum och returbiljett har man nämligen lagt på företagen i resebranschen. Det s k ”transportöransvaret” innebär att resebolagen straffas hårt ekonomiskt för alla med oklara papper, vilket gör att du inte kommer på planet utan biljett, visum och tillräckligt med pengar för  att försörja dig själv.

Transportöransvar i någon form har funnit sedan den fria rörligheten i Europa upphörde i samband med första världskriget. Sverige har haft lagstiftning om transportörsansvar i någon form sedan 1914.

Transportöransvaret regleras numera i 9 kap 3§ Utlänningslagen (2005:716), men för den som vill ha en mer uttömmande beskrivning av dess innebörd i praktiken rekommenderas en skrift i Departementsserien från 2001, ur vilken nedanstående är hämtat.Ur Ds 2001:74 s 7:

Transportörer skall vara skyldiga att kontrollera att utlänningar innehar pass och de tillstånd som krävs för att resa in i landet. Genom den grundläggande kontroll som skall göras skall transportörerna kunna upptäcka avsaknad av handlingar eller uppenbart falska sådana. Kontrollskyldigheten skall gälla utlänningar som reser till Sverige med ett fartyg eller luftfartyg direkt från en annan stat än en Schengenstat.

De mest generösa europeiska asylnationerna – Tyskland och Sverige – har bekvämt gömt sin generositet bakom en skyddande mur av Moment 22-liknande visumregler, en förstärkt yttre gräns och en Dublinförordning som överlåter asylprövningarna till de EU-länder med de mest restriktiva tolkningarna. Det har gått att komma undan med denna form av dubbelmoral hittills, men nu börjar systemet knaka i fogarna, utifrån ett ökande tryck från människor som vill komma i åtnjutande av denna generositet.

Och den som vill få ett eftersträvansvärt svenskt eller tyskt uppehållstillstånd har bara ett alternativ; att ta sig genom hela Europa utan att använda ett enda allmänt färdmedel eller ha någon som helst kontakt med en enda myndighet innan man är på plats inne i Tyskland eller Sverige.

Att så många skulle genomföra denna resa trots hindren hade ingen riktigt räknat med – och nu har juridiska, ekonomiska, etiska, retoriska, praktiska  och framför allt politiska utmaningar som länge sopats under mattan plötsligt bubblat upp till ytan. I realiteten står nu politiken inför olika kombinationer av svåra prioriteringar – vars utfall sannolikt kommer att variera från usla till ännu sämre.

– – –

Nästa inlägg – IV. Politiken

Publicerat i Rättssamhälle, Samhällsekonomi, Säkerhetspolitik | Märkt | 10 kommentarer

Om Flyktingkatastrofen II (V): Flyktens drivkrafter

“Don’t judge any man until you have walked two moons in his moccasins”

Native American proverb

Föregående inlägg – I. Den urspårade debatten

Det är lätt att ha åsikter om flyktingar och moralisera över deras göranden och låtanden. Det går inte att generalisera, eftersom flyktingströmmarna innehåller alla sorters människor, men jag tänker trots det bre på riktigt subjektivt idag i ett flyktingexempel. Allt för att försöka beskriva de oerhört starka känslor och drivkrafter många flyktingar känner, och som får dem att i desperation utsätta både sig själva och sina familjer för stora risker och svåra umbäranden. 

Jag lägger i denna artikel ingen värdering i huruvida denna desperation är skäl nog att bevilja asyl eller ej. Problematisering av politiken och de svåra ställningstaganden som Sverige och EU står inför – oavsett hur stark empati man känner inför flyktingarnas svåra situation – spar jag till de avslutande artiklarna. I dag får pragmatikens förnuft stå tillbaka för de högst mänskliga känslor som driver människor att lämna flyktinglägren för att försöka ta sig in i Europa på illegala vägar. Låt oss se situationen ur flyktingens perspektiv för en stund.

Som den som på allvar lyssnat till professor Hans Roslings fakta om världen (hans åsikter om flyktingsmugglare eller lösningar av ”flyktingkatastrofen” lämnar jag därhän) redan förstått mår världen idag trots allt rätt bra. Länder vi tidigare sett som ”U-länder” är idag på väg upp som handelspartners istället för biståndsprojekt. Fler människor har anledning att stanna i sina länder och se dem växa, men fler har också råd att förflytta sig över jordklotet. Inte ens dagens flyktingar ser ut som de gjorde när flyktingkonventionen skrevs 1951 – och de är betydligt fler än vad någon räknat med. 

Dagens flyktingar är – i historisk jämförelse – intellektuellt, ekonomiskt och geografiskt rörliga och resursstarka. Detta även om de fortfarande relativt sett i genomsnitt både är lågt utbildade och fattiga i jämförelse med invånarna i de flesta europeiska länder. I flyktingströmmarna gömmer sig dessvärre också kriminella, lycksökare, krigsförbrytare och rena ekonomiska flyktingar, men huvuddelen är det inte, och har enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR goda skäl att lämna sitt hemland.

Att undkomma ”terror, svält och död” skulle jag personligen hävda sällan är syftet för en flykting att lämna sitt land. Det är en orsak till det.

Som FN-soldat i Bosnien 1993-94 har jag stått mitt i kriget och sett människor tvingas lämna allt. Vissa för att de riskerat att mördas. Andra för att de upplevt situationen som ohållbar av andra anledningar. Några hade det relativt sett gott ställt, och bodde långt från fronten i områden som aldrig nåddes av några strider.

Jag har sett dig som flydde i tid. Jag också har sett dig som väntade för länge och maldes ner, skändades, trampades på. Jag har sett dig som flydde även om alla tyckte du hade det bra.

Ni flydde alla av olika orsaker, men ert syfte var detsamma.

Några av er lämnade släkt och familj kvar. Sist du såg dem kanske de låg döda på marken utanför hemmet som förvridna, blodiga bylten, och du kanske aldrig ens fick begrava dem på ett värdigt sätt. Trots det; att ”fly undan krig och död” upphörde att vara ett mål eller syfte för dig redan när ljudet av skottlossning blev allt dovare i fjärran. Att fly undan ond, bråd död gick från att vara mål och syfte till att bara vara orsak. Det blev historia. Men det faktum att du inte längre riskerar ond, bråd död betyder inte att det vore mänskligt av dig att bara sätta sig ner och ge upp. Du var någon, och det vill du fortsätta med. Du vill vara människa, sörja för dig och de dina. Inte bli ett passivt offer som lever på andras välvilja.

Den som har fallenhet för grova förenklingar skulle säga att du egentligen ”bara” är en ekonomisk flykting, för att du strävar efter en inkomst. I någon mån är ekonomin en del av sanningen, men det finns inget ”bara” med det. För det finns ingen ekonomi i världen som är vare sig målet eller syftet med din flykt.

Den är medlet.

Så vad är målet? Syftet? Varför flyr du? Varför denna desperation?

Jag har själv sett döden i vitögat några gånger. Det kan jag rycka på axlarna åt. Däremot har ingenting någonsin skrämt mig så mycket som de få isande ögonblick när jag trott mig förlora min framtid. Så jag förstår dig.

Du som lämnar det turkiska flyktinglägret för att sätta dig i en knappt sjövärdig gummibåt, eller låter dig skuffas ombord på ett överfullt, knappt flytande vrak vid Libyens kust för att riskera allt i Medelhavets vågor gör det inte för att du är rädd för att dö. Du gör det för att du är rädd för att aldrig mer få leva.

Jag undrar om du, trygga, välutbildade, privilegierade ursvensk som läser detta skulle sitta nöjd i ett tältläger med en överfull tunna du delar med hundrafemtio andra som dass, medan du hankar dig fram på ströjobb – utan pensionsgrundande inkomst – och lever på tilldelade matpaket från UNHCR – dag ut och dag in. Det är det liv du har att se fram emot alla de år av ”framtid” du kan överblicka. Hur länge skulle du sitta nöjd med att leta ständigt nya boplatser, sova på soffor eller i tält och lugnt acceptera insikten att dina barn i bästa fall får lära sig läsa i en hastigt hoprafsad skola – utanför alla utbildnings- och samhällssystem, diskvalificerade från högre utbildning.

Skulle du sitta nöjd medan dina barns framtid rann iväg om du har släktingar i Kanada, Sverige, Tyskland som engagerar sig, uppvaktar myndigheter och lånar ihop pengar för att få dig och din familj att komma dit och skaffa er en framtid. Om dina släktingar sade ”kom bara hit, så får du uppehållstillstånd! Starta om, bygg ett nytt liv, skicka dina barn till skolan, kanske till universitet”? Om du själv kunde verifiera att vad de säger är sant t o m från både tidningar och myndigheters hemsidor?

Om du inte skulle sitta nöjd med din konservburk från UNHCR – varför tror du att någon annan, som också har en utbildning, hade ett yrke, ett jobb och ett liv, skulle göra det?

”Men flyktingläger är ju bara tillfälliga, tills allt lugnat ner sig i deras hemländer”, kanske du invänder.

Skulle du lita på det själv? Det gick möjligen att lugna människor med 1951. I en tid när få reste längre sträckor överhuvudtaget, bara hade tillgång till lokala tidningar – som de i bästa fall kunde läsa – och bara den rikaste promillen någonsin tänkt tanken att någonsin ta sig utomlands. Numera är alla vana vid resor, dessutom är alla så pålästa att de vet hur det fungerat förr i historien, och de vet hur de nya, till synes eviga, inbördeskrigen fungerar: ”Tillfälligt” innebär ”åtminstone i ett par, tre decennier eller så”. Sedan kanske kriget i Syrien tar slut. Om det sker kan eventuellt demokrati införas, och då byggs nog både land och samhälle upp igen och alla lever lyckliga i alla sina dagar.

Hurra. Köp läget; dina barn blir den generation i dina släktled som saknar framtid.  Men du får väl känna dig tacksam att du lever och hoppas på att dina barnbarn – med lite tur – kanske får en. Förstår du inte hur lycklig och tacksam du ska känna dig att ingen skjuter på er och att ni har mat för dagen? Vilken normal människa här i världen kan någonsin begära mer av livet än så?

Jag har också blivit beskjuten, men jag begär trots det betydligt mer av livet än att bara sitta och känna mig lyckligt tacksam att ingen skjuter på mig just nu.

De flesta som är läskunniga och har tillgång till information om hur världen ser ut och fungerar, och som en gång haft ett riktigt betalt jobb i en modern kultur i ett fungerande samhälle – vilket de flesta människor i världen faktiskt numera har – kommer inte att sitta och tacksamt invänta ålderdomen i flyktingläger-limbo medan barnens framtid går om intet. Inte utan att känna att de gjort allt för att undvika det. Således:

Det är fullt normalt att göra allt man kan för att skaffa sig själv, sin familj eller sina barn en framtid.

Allt man kan, ja. Precis som vilken tänkande människa som helst vill du naturligtvis maximera dina chanser att bygga en ny framtid för dig själv och dina barn. Så du söker alla utvägar som finns. Och efter att ha slukat officiella och inofficiella uppgifter från myndigheter och medier, rykten, internet, rekommendationer och löften från anhöriga, vänner och flyktingsmugglare och sammanställt alla fakta har du antagligen exakt koll på vilket land du vill åka till och varför.

Det enda som står mellan dig och en framtid är att du måste ta dig till Tyskland eller Sverige. Ett fåtal timmars billig flygtur från Turkiet.

Så enkelt. Så varför skulle en klok människa som du komma på den idiotiska idén att sätta sig i en  knappt sjövärdig gummibåt och riskera både ditt eget och familjens liv? Kanske av den enkla anledningen att du ser det som det enda realistiska sättet att skaffa dig och dina barn en ny framtid?

Kanske har du insett att resan är så riskabel att din familj förvisso är utan framtid – men fysiskt säkra – i flyktinglägret, eller rentav i ett lugnt område i hemlandet. Om du gör den farliga resan själv, ensam, och tillbringar några månader i Tyskland eller Sverige tills du beviljats den asyl du utlovats av de tyska eller svenska regeringarna vet du att de kan komma efter som anhöriginvandrare så snart du fått ditt uppehållstillstånd. Då kan de ta flyget direkt, utan att behöva utsättas för den dyra, livsfarliga och traumatiska resan som papperslösa, illegala invandrare genom Europa. Det är ingen slump att en övervägande del av flyktingarna är män.

Så hur kan det komma sig att Europas länder stänger dessa flyktingar ute, fullt medvetna om att de sannolikt berövar åtskilliga vanliga, hederliga människor och deras barn en framtid?

Det beror helt enkelt på att själva omfattningen av migrationsströmmarna gör det oundvikligt att ideal ställs mot verklighet, moral ställs mot pragmatism och hänsyn till flyktingar ställs mot hänsyn till den egna väljarbasen. Även Sverige kommer snart att tvingas börja säga nej – eller förstärka andra styrmedel – för att göra sin flyktingpolitik betydligt mer restriktiv. Det kommer att ske oavsett hur stark empati man känner för den hypotetiske flyktingen ovan. Det kommer att ske oberoende av hur många svenskar som vill föra en mer eller mindre restriktiv asylpolitik, och oavsett vilka mer eller mindre godhjärtade skäl man har för att vilja göra så.

Av den enkla anledningen att juridik och politik tillsammans kommer att trumfa etik och retorik.

– – –

Nästa inlägg – III. Juridiken

Publicerat i Rättssamhälle, Samhällsekonomi, Säkerhetspolitik | Märkt | 18 kommentarer

Om Flyktingkatastrofen I (V): Den urspårade debatten

“Great anger is more destructive than the sword”

Native American proverb

Jag har sedan denna blogg såg sitt ljus avsiktligt låtit bli att kommentera invandring eller integration. Inte för att det är en ointressant fråga, utan för att debatten hittills alltid förts på ett ointressant och föga konstruktivt sätt.

För det första har själva grundproblematiken förenklats till ”för eller mot invandring”. För det andra förs hela debatten på grund av det om helt fel frågor. För det tredje sker huvuddelen av debatten i fel fora, och för det fjärde tycks syftet med debatten inte ens vara att ta sig framåt – utan ofta att spegla debattörens egna – förträffliga – person och grupptillhörighet i en ström av personangrepp riktade mot motståndaren. Syftet tycks vara att vinna sakdebatten genom att bara prata person, och därmed bli så osams som möjligt oavsett vad man har för grundinställning till frågan i sak.

”PK-journalist”, ”landsförrädare” och värre på den ena sidan.

”Rasist”, ”islamofob” och värre på den andra.

Om jag ska ha en enkel önskan i det debattklimat som råder vore det detta: Ingen borde ens ha en åsikt utan att först a) lyssna på professor Hans Rosling och b) faktiskt förstå vad hans fakta säger. Nu och inför framtiden. Sedan skulle jag å andra sidan c) vilja påminna om att Hans Rosling är öppen med att han också har åsikter, som inte ska misstas för fakta bara det är han som yttrar dem. Han är en synnerligen påläst, kompetent och trovärdig människa med stort hjärta – inte profet eller sanningsmaskin.

Mer fakta i debatten är avgörande om den någonsin ska resultera i något konstruktivt, men tyvärr; allt eftersom som världen blivit allt mer komplex och svårbegriplig har redaktionerna slimmats. Av ekonomiska skäl drivs journalistiken från olönsamma försök att förklara vår värld till lönsam jakt på klickbara känslostormar – som snarast bidrar till att göra den sämre.

Knappt någon har råd med riktig grävande journalistik. Resultatet blir därför som Hans Rosling undslapp sig i danska DR2:  ”Man kan inte använda sig av medierna om man ska förstå världen”. Dessvärre lutar jag åt att den Rosling-kommentaren nog är ren fakta – inte åsikt.

Ett grundläggande faktum som är avgörande för att förstå varför flyktingströmmarna är så stora och så många människor rör sig i världen på jakt efter en ny framtid just nu är följande:

Världen har aldrig i världshistorien varit så frisk, välmående och fredlig som just nu.

Vi tar det en gång till:

Världen har aldrig i världshistorien varit så frisk, välmående och fredlig som just nu.

I ljuset av denna insikt är det förvirrande paradoxalt att läsa krigsrubriker om krig och flyktingkatastrofer, och ”den största flyktingvågen sedan andra världskriget”. Men poängen är att även ”fattiga” människor idag har större krav än att bara överleva en dag till, vilket gör migrationsströmmarna mångdubbelt större och mer globalt rörliga. Och trenden kommer bara att öka. De allra flesta har råd med en flygbiljett och en smartphone – och de är flitiga användare av internet för att söka information och kommunicera globalt. Dagens fattiga och flyktingar är pålästa, har mer kännedom om hur omvärlden ser ut och har större makt att påverka sin egen situation än vi vant oss vid tidigare i historien.

Dagens flyktingar vet i vilket land man kan maximera chanserna att få uppehållstillstånd och en biljett in de mest attraktiva samhällena i OECD-länderna. De har järnkoll på sina landsmän och släktingar i exil, och vilka länder som kan erbjuda de bästa möjligheterna till en ny framtid. Det är precis samma sätt att resonera som du och jag har – och det är inget konstigt med det. Flyktingarna är varken mindre värda eller i mindre behov av en ny framtid för att de är pålästa och relativt sett mer välutbildade och mindre fattiga än flyktingar var förr.

Det finns ingen anledning att generalisera och utmåla flyktingar som vare sig hjältar eller giriga lycksökare. Det borde räcka att man förstår att de är människor. Sådana finns det alla sorter av, och alla drivs inte av ädla syften. Glöm dock aldrig att de allra flesta – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (eller rentav politisk åskådning) är alldeles vanliga, hyggliga människor som du och jag.

Men; varför flyktingarna sätter sig i livsfarligt överfulla båtar på Medelhavet trots sitt historiskt sett goda materiella välstånd och avsaknaden av överhängande hot mot liv och hälsa – och varför du själv skulle göra exakt likadant – tänker jag förklara i nästa inlägg. Åter till den springande punkten.

Om man har missförstått världen och dess mekanismer kommer debatten att hamna snett redan från början. Där har Sverige dessvärre trålat runt länge. Hela den fantastiska – men skrämmande och potentiellt problematiska – världsutveckling Hans Rosling förklarar, och som vi lever mitt i, har förenklats och förminskats till att gälla huruvida vi personligen är ”för eller emot fler flyktingar”.

Frågan är fel ställd. Det kommer att komma fler flyktingar vare sig EU-ländernas befolkningar vill det eller inte. Frågan är hur man hanterar detta faktum på ett rakt, konsekvent, öppet och tydligt sätt. För det hela är inte omöjligt att påverka – vilket jag återkommer till i sista inlägget i artikelserien.

Men alla de hot och möjligheter framtiden bjuder lyser med sin frånvaro i den svenska debatten. För den genomsnittlige mediekonsumenten syns inte ens någon debatt, eftersom vederbörande – förutom möjligen något enstaka yttrande från Sverigedemokraterna – bara ser ena halvan av den. För att ta del av den andra halvan måste man tillhöra den lilla bubbla av extremt intresserade av medier och politik som följer de s k alternativa medierna, däribland s k ”hatsajter”.

Dessa sajter är de som i Sverige ”står för de kritiska frågorna”. Tyvärr ofta i en insinuant ton där varje nyhet tolkas genom starkt ideologiskt färgade glasögon, som om Sverige vore problemfritt bara det vore tomt på människor som härstammar från Mellanöstern eller Nordafrika. För den som ägnar sig åt noggrann källkritik och kompletterande efterforskningar (vilket  man också måste göra när man läser ”gammelmedia”) gör de trots det nytta. Om man sållar det grövsta lyfter de ofta upp nyheter som rimligen borde ha synts i ”gammelmedia” – men inte gör det. Då och då finns också riktigt bra artiklar som lyfter relevanta nyheter och beskriver befogad oro och problem som borde debatteras i större skala för att de inte ska bli än värre.

Men; eftersom vi i den lilla debattbubblan nu redan har läst mängder av ensidiga argument mot fler flyktingar fokuserar debattmotståndarna i bubblan – ”gammelmedias” journalistkår – allt på argumenten för motsatsen – för fler flyktingar. Logiskt sett borde det då bli någon form av balans, eftersom alla sidor ju har fått komma till tals. Problemet är bara att de flesta mediekonsumenter inte trålar runt bland obskyra nischsajter på yttersta vänster- och högerkanterna. De läser dagstidningar och följer public service. Och där finns ju bara halva debatten.

Resultatet kan bli märkligheter som när Expressen slår på stora trumman för scoopet att man släpper ”nätfenomenet Julia Caesars” identitet; avslöjandet blir förstasidesnyhet överallt och fyller snart sagt varje hörn av de etablerade medierna. Journalistkåren går i spinn. Allt medan huvuddelen av Sveriges befolkning – som bara läser etablerade dagstidningar och följer public service höjer förvånat på ögonbrynen och undrar ”Julia…vem..?”

Sedan ett par veckor tillbaka har så ”flyktingkatastrofen” fått alla spärrar att släppa. Gammelmedia har i all välvilja gått ”all in” för att försöka vinna debatten en gång för alla, och gör det på ett sätt som får allt fler journalister, som t ex Johan Hakelius i Aftonbladet, att fråga sig vad den egna yrkeskåren egentligen sysslar med. Det har spårat ur; eftersom den bild som förmedlas som sagt är grovt förenklad (för eller emot fler flyktingar) och dessutom bara ger halva argumentationen (för) blir den totala medieupplevelsen slående likt propaganda av, ja, närmast Nordkoreanskt snitt.

På ett fullständigt okritiskt sätt hyllas den svenska flyktingpolitiken: Älskad av folket, beundrad av en häpet imponerad omvärld och endast ifrågasatt av ondskans kreatur. Visst kunde den för all del vara ännu generösare, men nog är den bra fin ändå, oöverträffad i världen och nära perfektion som den är. Välartade och välintegrerade f d flyktingar radas upp och får berätta om sin fruktansvärda flykt, och hur tacksamma de är för att de fått gå på universitet och nu byggt ett nytt framgångsrikt liv som välartade medborgare i det fantastiska landet Sverige. Nyanlända flyktingar intervjuas och ord läggs i deras munnar om hur tryggheten infinner sig i samma ögonblick de lämnar de ondskefulla danskarna bakom sig och passerar gränsen till detta vårt Världens Folks Paradis på jorden.

Frånvaron av problematisering, fördjupande eller kritiska frågor, realistiska förslag eller förklaringar får en att förundrat höja ögonbrynen och undra om alla journalister – även de som fortfarande jobbar kvar på dagstidningar och i public service – slutat helt med journalistiken för att bli kommunikatörer de också.

Människor med kompetenser Sverige förvisso gärna borde kunna välkomna som arbetskraft omedelbart intervjuas i TV. Det är ett problem i sig att Sverige ignorerar viktig kompetens som skulle kunna göra stor nytta, visst är det så. Samtidigt har jag aldrig hört någon fråga om dessa kompetenta människor inte skulle kunna tänka sig att återvända för att använda sin yrkeskompetens där den behövs som mest; I Syrien, Turkiet och Libanon. Inte en enda fråga om de skulle se det som möjligt, önskvärt eller totalt uteslutet att åka tillbaka för att fortsätta arbeta på plats. Ingen frågar vad de i sådant fall skulle behöva ha: Trygghet för familjen i EU? Trygghet för sig själva i form av uppehållstillstånd och en anställning i ett svenskt hjälporgan?  Vilket stöd skulle krävas? Vilka resurser? Är det ens något de skulle kunna tänka sig eller ej? Varför? Varför inte?

Men tystnaden är total, och kreativiteten noll. Man missar chansen att intervjua kompetenta människor om hur vi skulle bättre kunna hjälpa alla de miljontals flyktingar som inte tagit sig till EU – den riktiga katastrofen – och huruvida t ex en nyanländ läkare i så fall skulle kunna tänka sig att ta en egen roll i det arbetet – nu, senare eller aldrig.

Relevanta frågor lyser med sin frånvaro, som om det vore ett fullständigt självklart faktum att Syrien är förtappat för alltid, och att den enda lösning som återstår är att tömma landet på folk. Det är som vore Syrien starkt radioaktivt, av en sorts strålning endast Bashar al-Assad, IS och kurdiska Peshmergastyrkor är immuna mot.

Tyvärr motverkar ensidigheten sitt eget syfte. Den svartvita (helvita) retoriken och underskattningen av mediekonsumenternas intelligens och förmåga att hålla mer än en enda tanke i huvudet genomskådas och sänker – med all rätt – förtroendet för medierna.

När det till bilder av vandrande flyktingar talas i braskande krigsrubriker om ”Flyktingkatastrofen i Europa” som vore det en oundviklig naturkatastrof, och reportrar i direktsändning upphetsat rapporterar om hur människor som ”flytt krig, svält och död nu äntligen kommit i trygghet på den tyska sidan gränsen” rynkar Nisse i Hökarängen pannan.

Ordvalen är välmenta, men blir överdramatiska. Eftersom de flesta känner människor som åker på semester både till Ungern och Turkiet utan att vare sig bli beskjutna av IS eller bombade av NATO uppstår kognitiv dissonans. Den implicita eller explicita beskrivningen av ”människor som flyr genom Europa undan krig, terror och död” krockar med den egna upplevelsen. Men – och det här är viktigt – även om ingen riskerar döden i Turkiet, Grekland, Serbien eller Ungern betyder det inte att flykten sker utan skäl, eller att flyktingarna inte förtjänar empati. Långt ifrån. Och det borde kunna beskrivas utan att vare sig romantisera eller överdramatisera.

Flyktingarna vandrar inte där för att hela världen står i brand, utan för att deras eget hemland gör det. De vandrar inte där för att de är fattiga, utan för att den påstått ”gemensamma europeiska flyktingpolitiken” – som Sverige i allra högsta grad är en del av – gör det till ett fullständigt logiskt och självklart val.

Även om det är en personlig katastrof för varje flykting längs de europeiska vägarna – en pågående katastrof de ofta levt i under flera år – känns begreppet ”flyktingkatastrofen i Europa” överdrivet och felriktat. På det stora hela rullar vardagen på som vanligt för oss som bor här i Europa. Vi går till jobbet som vanligt, betalar samma skatt, lyfter samma lön och äter samma tacos till fredagsmyset innan vi åker till stugan och gör i ordning för hösten. Om man tycker några tiotusental huvudsakligen friska och starka, hyfsat välutbildade, synnerligen målmedvetna, asylsökande är en ”europeisk katastrof” kan jag inte annat än undra vilken rubrik man kommer att välja i framtiden, när de migrationsströmmar världen har att vänta kommer igång på allvar.

Nå, just flyktingarnas situation och deras högst normala och mänskliga drivkrafter kommer jag att fördjupa mig i nästa inlägg. Just nu nöjer jag mig med att konstatera att vi  har en sorgligt tjatig debatt som – närapå uttömmande – kan sammanfattas så här:

Den ena sidan hävdar att människorna som kommer flyr undan en säker död, att de själva inte har något ansvar alls för sin situation och att den självklara lösningen är att öppna alla gränser för alla. Det enda problem man egentligen har att arbeta med är att så många svenskar fortfarande inte förstått detta, och att allt kommer att lösa sig bara svensken får veta mer om den hemska situation flyktingarna flyr ifrån och hur stora umbäranden de genomgått på vägen hit.

Den andra sidan hävdar lika bestämt att migranterna bara är ekonomiska flyktingar, och att den självklara lösningen är att dra ner invandringen till ett minimum för att istället hjälpa flyktingarna på plats. Det enda problem man egentligen har att arbeta med är att så många svenskar fortfarande inte förstått detta, och att allt kommer att lösa sig bara svensken får veta mer om att de flesta flyktingar faktiskt har både pengar och iPhone – och saknar formella flyktingskäl enligt FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

Så vem har rätt?

Om du frågar mig tror jag båda sidor har poänger – men ingen av dem är rätt ute. Båda sidor har underskattat orsakernas komplexitet, överskattat den egna makten att fixa det problem man inte ens har förstått, utsett fel fiende och som lök på laxen generaliserat så till den milda grad att man tappat bort det viktigaste –  flyktingen själv.

Flyktingen blir för båda sidor ett objekt istället för en människa:

Den ena sidan pratar idealiserat, nästan dyrkande, om flyktingen som ett  oskyldigt, bräckligt, närmast mytiskt väsen. Ett hjälplöst offer utan eget ansvar i behov av stöd, som man närmar sig med djup vördnad och nedslagen blick.

Den andra sidan pratar cyniskt om flyktingen som en sniken lycksökare. En fripassagerare på välfärden som bara stökar till Sverige. En svikare i behov av en spark därbak så han åker hem och tar reda på det stök han redan ställt till med i sitt eget land.

Ingen av sidorna i debatten tycks i flyktingen se en jämlik människa att respektera i all hennes mänskliga värdighet, med de högst mänskliga drivkrafter, fel, brister – och förmågan att fatta övervägda beslut och ta ansvar – vi alla har.

Och eftersom hela debatten går ut på att käbbla om person – vems människosyn som är mest fel, naiv eller allmänt föraktlig – kommer debatten i sak ingenstans. I mitten sitter flyktingarna i kläm. Och där lär de förbli, för eftersom två ilskna läger i den svenska debatten nu grävt ner sig i varsin skyttegrav där viktig tid slösas bort medan människor dör. Eftersom man slåss om vilken av två felaktiga problemformuleringar som ska gälla är debatten hopplös. Den kommer aldrig att leda någonvart, utan gör bara alla mer osams.

Och ingen tycks ha tänkt på hur svårt det är att leda och  ledas genom stora komplexa utmaningar om man ägnar tid åt att vara osams om vad problemet borde vara istället för att sluta tjafsa, våga lyfta blicken, se världen som den är i all dess jobbiga komplexitet och hjälpas åt att ta ett steg framåt.

Tillsammans.

–     –     –

Nästa inlägg – II. Flyktens drivkrafter

Lästips: Den svenska artikel jag läst hittills som antagligen beskriver grundproblematiken mest rättvisande jämför flyktingströmmarna med den svenska emigrationen till Amerika. Tyvärr är det ingen svensk skribent som lyckats producera något liknande ännu, utan artikeln är skriven av Fraser Nelson, chefredaktör för brittiska tidningen The Spectator.

Publicerat i Rättssamhälle, Samhällsekonomi, Säkerhetspolitik | Märkt | 33 kommentarer

Artikelserie på Morgonsur: Om Flyktingkatastrofen

 photo 1c607b69-a3c9-4cea-87a2-c46f8fc4b8a4_zpsudzmn07a.jpg

Den intensiva rapporteringen om ”flyktingkatastrofen i Europa” är ett tecken på det oundvikliga paradigmskifte mänskligheten har att leva med och förhålla sig till i vår tid. Men för att kunna förhålla sig till denna förändring måste vi alla först skaffa oss kunskap och försöka förstå världen. Som den varit, är, och hur den troligen blir. Utan att fastna i normer eller ideologiska låsningar åt något håll. Utan att gena, förenkla eller låta egenintresset styra ens världsuppfattning. Utan att skygga för obekväma sanningar och svåra problem.

Och helst utan att bli mer osams än vi redan är, i en allt mer högljudd debatt om symptomen på vår föränderliga värld och en allt mer isande tystnad om vad de beror på.

Den samhällsförändring vi lever mitt i är inget ”problem” som kan fixas genom några få enkla, resoluta åtgärder. Det är en process vi kommer att leva med under återstoden av våra liv, och som vi därför inte kan undvika att förhålla oss till. Vi kommer alla – enskilt och gemensamt – oundvikligen att ställas inför svåra vägval och prioriteringar i framtiden. Men det är inte lätt att navigera i det enorma mediebrus och de förväntningar och krav som omger oss. I ett sammelsurium av motsägelsefullla uppgifter och ren desinformation måste vi hitta en grund att stå på.

Vad är sant? Vad är myter? Vem är jag? Vad står jag för? Vad vill jag? Vad är möjligt?

Vilken kontext befinner jag mig i, hur styr det min världsuppfattning och hur begränsar det mina och andras möjligheter, val och prioriteringar?

De vägval och prioriteringar som väntar gör det för att de länge har underskattats och eftersatts. Det rättvisa är att de inte går att ducka hur länge som helst, och att vi alla kommer att ställas inför dem och deras konsekvenser inom kort; politiker oavsett parti, tjänstemän, journalister, medborgare, flyktingar. Ingen kommer undan.

För att vi alla ska slippa uppleva hjärtskärande bilder som den på drunknade treårige Alan i framtiden är det bäst att börja bottna i vad det egentligen är vi borde prata om, istället för att slåss om vem som har den största hjärnan eller det största hjärtat – allt medan människor fortsätter dö i skuggan av allt orerande. Efter att ha följt den svenska invandringsdebatten en längre tid är jag allt annat än hoppfull. Den bedrivs på fel ställen, om fel saker, tonen är högljudd, personangreppen regel, sakinnehåll undantag och realistiska lösningar obefintliga. Så går det oftast om man låter sig debattera en komplex fråga med oneliners och enkla argument, och man dessutom gör det till status att söka konflikt istället för att finna samförstånd.

Jag har bestämt mig för att göra mitt bästa för beskriva problematiken som jag uppfattat den i stora och små drag – utan att välja sida eller ta ställning i någon enda sakfråga, för att landa i vilka som egentligen är de avgörande frågorna bakom ”flyktingkatastrofen i Europa”.

Med början på måndag kommer jag att publicera en artikelserie om fenomenet. Den består av fem inlägg av varierande längd:

I. Den urspårade debatten

I det första inlägget kommer jag att sammanfatta den svenska debatten kring flyktingpolitik och migration. Det kommer dessvärre inte att bli en smickrande läsning. För någon.

II. Flyktens drivkrafter

I den andra artikeln beskriver jag vilka flyktingarna är. Flyr de från en säker död eller är de ekonomiska flyktingar? Ingetdera eller både och, skulle jag säga. Men oavsett din egen ståndpunkt eller ideologiska övertygelse tror och hoppas jag du kommer att förstå dina flyende medmänniskor bättre efter att ha läst artikeln.

III. Juridiken

Den europeiska flyktingjuridiken är en komplex materia som innehåller en mängd självmotsägelser som får många människor att fatta till synes märkliga beslut.

IV. Politiken

Varför har människor som levt i Turkiet sedan 2012 gett sig ut i gummibåtar på Medelhavet just nu? Varför duger inte Ungern eller Danmark som flyktingland? Artikeln avhandlar varför Europas politiker har olika sätt att hantera problemet, och hur de ofta sitter i en politisk rävsax. En rävsax de i många fall skapat – eller satt sig i – själva, och som på fler sätt än ett är anledningen till att senaste tidens flyktingströmmar till Europa ser ut som de gör.

V. Vad göra?

I den femte artikeln ska jag försöka beskriva några av de svåra val och prioriteringar som kommer att behöva göras framöver. Vare sig man vill eller ej. Hur du sedan konkret tar ställning är upp till dig som samhällsmedborgare – och ibland de politiker du väljer att företräda dig – att avgöra.

Allt som allt har jag gjort ett försök att sätta mig in i frågan på allvar, och tänkte nu ge min bild av den komplexa maskin av mer eller mindre goda viljor, logiska beslut och oförmåga att ta ansvar som sammantaget blivit ett monster, en kvarn, ägnad att mala ner människor och skapa osämja i den europeiska politiken. Både mellan och inom dess stater.

Vad jag hittat får mig att inse att flykting- och migrationspolitik inte är någon fråga som kommer att hitta en lösning i en aldrig så känslosam och högljudd debatt där antirasism ställs mot rasism, naiv mot cyniker eller god mot ond. Det är inte heller en fråga om att hjälpa här eller i närområdet. Om man tror det är så enkelt har man underskattat vidden av frågan, anledningarna till de migrationsströmmar världen har att förhålla sig till och styrkan i människans egen vilja och drivkraft.

”Flyktingkatastrofen” är varken en kris eller ett problem, utan ett symptom, framkallat av inkonsekvens och otydlighet i den europeiska flyktingpolitik som påstås vara gemensam – men som är allt annat än det.

Trevlig läsning – med hopp om att du får en extra tankeställare – med start på måndag 14/9.

Publicerat i Rättssamhälle | 15 kommentarer

Om en långsamt spirande insikt om IS

 photo rIMG_5973_zpspyoitgc3.jpg

Sakta men långsamt börjar det offentliga Sverige komma till insikt om vad IS är och står för. Och att det är på riktigt. Här, nu. I Sverige.

Jag befann mig härom veckan i Almedalen och smet iväg en halvtimme för en debatt i Aftonbladets tält mellan regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism Mona Sahlin, Säpochefen Anders Thornberg och inrikesminister Anders Ygeman. Alla talade klokt och insiktsfullt, och jag slogs av att den överslätande naivitet som var förhärskande för inte så länge sedan – tack och lov – sakta tycks tyna bort ur den svenska debatten. Det börjar bli mindre duttande och mer repressivitet i den offentliga retoriken – utan att för den skull glömma bort det förebyggande arbetet.

En välkommen insikt var Mona Sahlins poängterande att detta är en fråga där det vore tacknämligt med ett starkare och tydligare engagemang från Sveriges muslimska imamer, eftersom de antagligen är de enda som på kort sikt sitter på nyckeln att identifiera och påverka det destruktiva islamistiska sektbeteende som sprids som en farsot i Europa.

Vid debatten stod jag vid samma bord som terrorforskarna Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren. Jag växlade några ord med Magnus Ranstorp, och vi enades om att tonen är betydligt mer realistisk än för bara ett halvår sedan. Jag undrade om det inte var åtminstone lite stimulerande att efter alla påhopp och insinuationer han fått utstå de senaste åren kunna säga ”vad var det jag sa?”

”Visst, men nu gäller att komma fram till vad man ska göra åt saken också.”

Så sant. Personligen tror jag inte svaret ligger i lagstiftning, offentliga program eller fler fritidsgårdar. Jag är inte mycket för flockbeteende, men för en gångs skull tror jag att enda möjligheten att hantera IS-rekryteringen är att visa ett kraftfullt och envist nationellt ”jävlar anamma”. Skapa enighet. Ett vi.

Ett ”vi” som gör att IS-liknande tankar alltid föraktas och motarbetas av allt och alla i samhället – inte bara av enstaka utpekade tjänstemän. Ett ”vi” så kraftfullt att det blir mer inbjudande och attraktivt än den radikala islamismen för dem som lockas av IS men ännu inte valt sida. Ett ”vi” så envist att det kompromisslöst och för all framtid avskiljer dem från samhället som redan valt bort rätten att kalla sig människa och anslutit sig till IS.

Det borde egentligen inte vara svårt att enas om ett sådant ”vi” – tvärs över alla åldrar, kön, religiösa övertygelser och politiska åskådningar. Men tyvärr tror jag inte Sverige ens har grundförutsättningar för något sådant ”jävlar anamma”. För i Sverige är det bara de enkla, vardagliga, mindre otäcka frågorna det går att nå någorlunda konsensus kring och ta tydlig ställning mot. De riskfria frågorna.

Det är antagligen lättare att skapa nationell enighet om ett lämpligt straff för de svenskar som köpt sex av vuxna kvinnor på bordell i Amsterdam än att enas om något verkningsfullt att göra med dem som skär halsen av de barn de våldtagit i Syrien. Torskarna från tjänsteresan i Amsterdam är bekväma fiender, och lär knappast smälla några bomber i protest, eller komma upp på redaktionen i grupp, med varsin Kalasjnikov och mord i sinnet. I värsta fall skickar de väl lite lagom otäckt näthat.

Men, men. Låt oss glädjas åt det lilla; att åtminstone det offentliga Sverige äntligen förstått att någonting behöver göras och börjar nosa på vad. Dessvärre lär det av förslagen att döma vara en bra bit kvar innan man landar i ett realistiskt hur.

Och det är långt kvar tills frågan når nationell medvetenhet – och det målmedvetna folkliga motstånd som skulle krävas – istället för att bara vara ett outsourcat huvudbry för en handfull offentliganställda specialister.

 – – –

 Debatten/samtalet kan du se här.

Publicerat i Rättssamhälle, Säkerhetspolitik | 9 kommentarer