Om ‘värdegrunder’ III

Photobucket

Efter att ha läst dagens intressanta förslag om ett ‘anti-parti’ (jag trodde förvisso problemet var att Sverigedemokraterna ansågs vara just ett sådant…) slår det mig igen hur överens vi alltid förutsätts vara om grundläggande värderingar här i Sverige.

Och eftersom åtskilliga politiker och myndigheter tävlar om att tala om vad vi alla är eller bör vara överens om – som t ex att alla bör dela lika på föräldraledigheten, att den svenska arbetsmarknadsmodellen är bra eller att handel med utsläppsrätter kommer att rädda oss från jordens undergång – har jag funderat lite över om det inte är dags att ta nästa steg.

Debatten om värdegrunder, medborgarkontrakt och civilkuragelagar har fått mig att inse att många svenskar vill att man går lagstiftningsvägen för att vi skall få det rättvisa, jämställda och toleranta samhälle vi alla eftersträvar. Indignationen i den offentliga debatten brukar vara så stor över att någon med taskig värdegrund innehar ett jobb här eller där att t o m jag själv, som alltid varit emot sådant, börjat tveka; det kanske är dags att lagstifta.

I detta syfte har jag arbetat fram ett lagförslag. Med detta förslag i ryggen får varje myndighet eller arbetsgivare det verktyg man ofta beklagar att man inte har för att kunna skilja ut folk som inte bör inneha vissa positioner eller jobb. Eller som bara inte bör vistas bland andra ute i samhället och sprida negativ energi.

En viktig brasklapp, dock; Vi kan naturligtvis inte förutsätta att immigranter från andra länder – vare sig det är Frankrike, USA, Botswana eller Irak – är lika upplysta och har kommit lika långt som vi i Sverige. Av den anledningen har jag i lagförslaget undantagit dem under en acklimatiserings- och integrationsperiod, d v s fram till dess de söker medborgarskap.

Märk väl att lagen inte innebär någon inskränkning i åsiktsfriheten. Envar äger rätt att tycka vad den vill – men det blir inte längre någon självklar rättighet för den med taskig värdegrund att förpesta tillvaron för andra människor i offentlig tjänst, på arbetsplatser, i föreningslivet eller ute på lokal.

Precis så som ofta efterfrågas i debatten.

Det enda jag ber av Er, kära läsare, är nu att dela med Er av de självklara åsikter vi ju alla kan enas om så till den grad att de borde vara lagstadgade. Jag är övertygad om att det finns en hel del, eftersom jag ideligen brukar både se, höra och läsa om en hel del ‘självklarheter’ i media.

– – –

LAG (2012:345) OM GEMENSAM VÄRDEGRUND

1 kap. Grundläggande bestämmelser

1 § Med den Gemensamma Värdegrunden förstås de grundläggande värderingar och uppfattningar kring vilka konsensus råder i Sverige.

2 § All offentlig verksamhet skall utgå från den Gemensamma Värdegrunden, och till säkerställande av en allsidig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att yttra tankar och åsikter som främjar spridning av densamma.

3 § Endast den som delar den Gemensamma Värdegrunden äger rätt att hävda den respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet som anges i 1 kap 2 § Kungörelsen (1974:152) om beslutad ny regeringsform.

2 kap. Förvaltning

1 § Vid tillsättning av tjänst i stat, landsting, kommun eller av samhället ägt aktiebolag skall endast den som delar den Gemensamma Värdegrunden anses som behörig.

2 § Vad som sägs om tillsättning av tjänst i 1§ gäller även för uttagning av värnpliktig enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

3 § Offentlig lokal får ej upplåtas, uthyras, försäljas eller på annat sätt göras tillgänglig om det finns anledning anta att lokalen kommer att nyttjas för syften som ej är med den Gemensamma Värdegrunden överensstämmande.

4 § För att erhålla stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier eller presstödsförordningen (1990:524) skall sökanden styrka att samtliga medlemmar, anställda eller annorledes anslutna delar den Gemensamma Värdegrunden.

3 kap. Grundläggande medborgerliga skyldigheter

1 § Svenskt medborgarskap, vapenlicens eller förordnande som ordningsvakt skall av myndighet endast beviljas den som delar den Gemensamma Värdegrunden.

2 § Endast den som delar den Gemensamma Värdegrunden omfattas av lagen (1982:80) om anställningsskydd.

3 § Envar äger rätt att efter skälig utredning avskilja den som utan giltigt skäl ej delar den Gemensamma Värdegrunden från dennes anställning, medlemskap i fackförening, ideell förening, vuxenutbildningslinje, högskoleutbildning eller bibliotekskort.

4 § Om det av åtbörder, tal eller klädsel finns anledning anta att någon inte delar den Gemensamma Värdegrunden kan denne nekas inträde till offentlig tillställning, allmän sammankomst eller enskilt näringsställe.

5 § Den som omfattas av asylbegreppet enligt 1 kap 3§ utlänningslagen (2005:716) äger giltigt skäl som avses i 3-4§§ till dess att ansökan om svenskt medborgarskap inlämnats.

4 kap. Gemensam värdegrund

1 § Den Gemensamma Värdegrunden som avses i 1 kap 1§ har denna lydelse:

”Som svensk står jag fullt och fast för följande värderingar:

Jag anser att…

…OCH HÄR BEHÖVER JAG ER HJÄLP…”

Övergångsbestämmelser

2012:345

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2012.

2. Genom lagen upphävs de negativa konsekvenserna av den yttrandefrihet som avses i kungörelsen (1974:152) om beslutad ny regeringsform, tryckfrihetsförordningen (1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).

3. Den som vid lagens ikraftträdande ännu inte anammat den Gemensamma Värdegrunden skall erbjudas möjlighet att göra detta muntligen, skriftligen eller genom deltagande i offentliga manifestationer fram till och med den 31 december 2015.

– – –

Så var det, ja. Jag är förstås inte det minsta ironisk… Men jag väntar med spänning på vad det är vi ‘alla’ står bakom. Kvällspress, TV-program och riksdagsdebatter brukar förvisso vara fulla av ‘självklara’ exempel.

Om Morgonsur

Morgonsur förmedlar Magnus Ernströms personliga tankar och åsikter kring i första hand säkerhetspolitik och rättssamhälle, och är oberoende från alla myndigheter, organisationer, politiska partier eller företag.
Detta inlägg publicerades i Rättssamhälle och märktes , , . Bokmärk permalänken.

34 kommentarer till Om ‘värdegrunder’ III

 1. NisseG skriver:

  Detta är redan genomfört i Försvarsmakten i och med datasystemet prio där underställd och överordnad skall bedöma och betygsätta varandras värdegrund. Orvell hade inte så fel, 1984 var några år för tidigt bara.

 2. Ff skriver:

  Skratt!

  Underbart lagförslag. Påminner lite om ett uttalande av en anställd på FHS för några år sedan avseende värdegrundens införande och att FHS fick status som en civil högskola. Ett probelm som fortfarande kvarstod var att säkerställa möjligheten att kunna avskilja elever från officershögskolan som inte uppfyllde fysiska baskrav och som inte hade rätt värdegrund. Personen i fråga – vars namn jag glömt – ansåg att praktiska värdegrundsprov kunde vara lämpliga att införa…
  Luktade rätt mycket bokbål från 30-talets Tyskland tyckte jag då och än i dag.
  Att Försvarsmakten såsom många andra stora företag har en slags policy som man har att rätta sig efter då man uppträder i sammanhang där man kan ses som en företrädare för företaget eller myndigheten är inget konstigt alls. Det blev liksom lite fel när FM fick för sig att man också skulle ändra på vad folk de facto tyckte…Sist jag kollade i vår grundlag så råder åsiktsfrihet i Sverige. Att tycka vad man vill är självklart – men lika självklart är det att inte i alla situationer ge uttryck för vad man egentligen tycker. Jag tycker man får köpa det ungefär som att man får köpa att bära uniform. Men lika självklart är det att min arbetsgivare inte har ett skvatt med att göra vad jag tycker och tänker.

 3. Cynisk skriver:

  Jag har ingen avvikande åsikt och om jag skulle ha det så är den garanterat fel och därför bör den inte yttras.

  Värdegrunden:
  -Alla älskar en gemensam värdegrund
  -En gemensam värdegrund är gemensam eftersom högre ledning bestämt så och att dess beslut rinner neråt i organisationen och blir därmed gällande i hela org:en.
  -Alla är lika mycket värda – särskilt de i högre ledning.
  -Alla får tycka som de vill – men inte nödvändigtvis uttrycka det.
  -Alla tycker egentligen likadant men vissa har inte förstått det än (avhjälps med utbildning).

  -Om du tvivlar – lägg av.
  -Om du inte kan skylla på någon – lägg dig på rygg och låtsas som att du insett och numera ser ljuset från värdegrundens starka sken.
  -Om inget hjälper – skyll på underlydande.
  -Om inte ens det hjälper – starta nytt värdegrundsarbete och anlita gärna konsult.

 4. mcc skriver:

  Hej
  Jag är imponerad över att du orkar skriva ett sånt här genomarbetat inlägg bara för att göra en poäng över det absurda i det hela.

  För mig känns det som en självklarhet och inget fel alls i att folk önskar att de flesta medborgare i ett samhälle delar den ”värdegrund” de själva har – helt enkelt för att samhället då sannolikt skulle gå i en riktning som de själva önskar. En självklarhet som jag inte ser någon mening i att spinnas vidare i absurdum (se: ironiska överarbetade lagförslag).

  Det är väl även självklart att hur samhälle ser ut och den riktning det utvecklas beror dels på hur gemene man/kvinna röstar men även summan av hur de agerar/tycker/tänker i stort som smått. Ett land är inte mycket mer än dess historia och summan av dess nuvarande medborgare och institutioner.

  Precis som man inte bör styra/påverka folks ”värdegrund” bör man också enligt min åsikt vara försiktig med att artificiellt ändra den (och samhället i stort) genom att drastiskt ändra sammansättningen av samhällets medborgare. Ja, såvida inte förändringen är väl demokratiskt förankrad förstås. Men så är fallet inte idag – därav alla klagomål om ”värdegrund” och oacceptabla åsikter/attribut, sprungen ur en frustration av att samhället verkar ändra sig i en riktning man inte tycker om.

  Ja, du länkade till en artikel om SD så självklart kommer man in på immigration och demografi 😛 Och jag kunde inte låta bli att citera ”värdegrund”, det är som ett tick.

  • Morgonsur skriver:

   Det tar faktiskt inte så lång stund för den som är någorlunda ‘i lagen bevandrad’. Man kopierar bara lämplig lagtext och byter ut lite ord här och där…;-)

   Nog är det bekvämt om alla delar samma värdegrund – men då måste jag återigen ställa frågan; vad är det för värdegrund vi delar?

   Hittills har vi i Sverige målmedvetet motarbetat alla tidigare former av mer eller mindre konstruerade gemensamma värdegrunder såsom kristendom, nationalism, folkhemsromantik och annat. Vi är nu mycket nära det relativiserade, normfria, sekulära, individualiserade samhälle vi alltid sagt oss eftersträva. Ett samhälle där allt är relativt, ingenting är mer rätt eller fel än någonting annat och vem som helst får skapa sig det liv, den framtid och den fritid den själv vill.

   Varför börjar då alla i den offentliga debatten förfasa sig över detta och genast börja lansera en ny moralism?

   Vad är det för ny värdegrund eller norm vi då vill konstruera, och hur skall den se ut? Vad säger att den blir bättre än de gamla?

   Eller kanske vi ska låta framtidens människor skapa sig en egen värdegrund utan att behöva lagstifta om vad som är rätt att tycka?

   Det må, som du säger vara en självklarhet, men jag kommer att spinna vidare på detta in absurdum så länge våra politiker och myndigheter in lika stor absurdum envisas med att försöka lagstifta och på andra sätt sortera ut och alienera medarbetare och medmänniskor m h t åsikter kamouflerade som ‘värdegrund’.

   Har man förresten redan glömt debatten om hur man godtyckligt avskiljde kommunister från sina arbeten på 70-talet bara för att de hade fel åsikt?

   Jag är tillräckligt gammal för att känna mig lätt distansierad till samhällets göranden och låtanden. Allt löser sig av sig självt. Det svänger hit och dit, och allt har sin tid. Man får det samhälle man förtjänar, och vårt samhälle är på det stora hela ärligt talat inte så tokigt, trots allt. Det är det bästa, humanaste, friaste och mest välordnade samhälle jag någonsin har levat i. Men nog var det ärligt talat lite friare på 90-talet. Trenden att lägga sig i våra personliga val ‘för vår egen skull’ på senare tid är oroande, där det hittas på aldrig så bra argument för att införas certifikat och regelskärpningar på allt från cykelhjälm till ‘värdegrunder’.

   Vi har fått ett bättre samhälle ju friare liv, ju friare information och ju mer demokrati vi har fått. Just därför kommer jag att göra allt jag kan – vilket inte är så mycket mer än att skriva morgonsura inlägg på Internet – för att motarbeta varje strömning i samhället som strävar till att inskränka demokratin eller vår frihet att bestämma över våra egna åsikter, våra egna värderingar och våra egna liv. Den rätten att bestämma tillkommer även dem som har åsikter jag själv avskyr.

   Och jag tycker det har hänt otroligt mycket. Som jag tidigare påpekat föll muren även för Sverige. När jag växte upp kunde jag inte göra någonting för att påverka samhället. Jag hade ingenstans att publicera något som var tillgängligt för en så här stor publik. Allt filtrerades genom ett fåtal människor sittandes på TT, Sveriges Radio och dagspressen. Det enda sätt man kunde göra sin stämma hörd för fler än sina närmaste kompisar var att gå med i något av de etablerade politiska ungdomsförbunden och arbeta sig uppåt. Punkt.

   Vi har inget perfekt samhälle, men låt oss åtminstone i all välvilja inte göra det sämre. Låt alla härliga knäppgökar, extremister, arga ungdomar och obskyra särintressen blomma. Vi har en fullt funktionell brottsbalk för att ta hand om dem som går över gränsen (även om jag för övrigt anser att nyuppfunna populistiska samlande brottsrubriceringar som Hets mot folkgrupp och Kvinnofridskränkning bör avskaffas och istället anses som försvårande omständigheter i delbrotten).

   Du ser hur mycket jag hann skriva på en halvtimme. Och du skulle höra mig prata…;-)

 5. Morgonsur skriver:

  Är det ingen som har ett förslag till listan över vad vi alla borde vara överens om?

 6. Anonym skriver:

  jo för fasen!
  Med risk för dåliga förslag kommer några nedan, är de kassa så beror det på att jag egentligen aldrig borde föreslagit något alls, högre instans bör i rimlighetens namn tala om för mig vad som är självklart att tycka så jag inte riskerar att göra tänka fel.

  1: Feminism är bra.

  2: Global warming kommer från co-utsläpp.

  3: EUs expansion är viktig.

  4: Lissabonfördraget är bra.

  5: Sverige är bäst i världen på sjukvård, skola, omsorg men ingen är nöjd med den. Löses med mer resurser.

  6: Sverige bör alltid visa väg för andra länder eftersom vi vet bäst. Inleds lämpligtvis med att vi tar notan för alla kostnader.

  7: Lämplig värdeutveckling på bostadsmarkanden är en asymptot mot oändligheten.

  8: Riksbanken kissar inte i byxan vintertid, det värmer ju bara för stunden.

  9: När skatten höjs eller sänks uttrycks den bäst i termer av 100 lappar för sjuksköterskor.

  10: Obama är sänd från gud.

 7. Filosofen skriver:

  Morgonsur är helt klart på rätt väg, men varför göra halt vid åsiktsfrihet. Kan vi hjälpa någon att betvinga sina ickekorrekta tankar ska vi naturligtvis göra det. I väntan på ”kallocain” som Karin Boye beskrev får vi vara vaksamma på de som avviker från värdegrunden, hjälpa dem tillrätta och få dem att inse vad det ideala samhället kräver. Utbildning, samtal och möten med andra kommer att leda dem rätt.

 8. unclebobswe skriver:

  En kommentar i allmänhet om den absurda lögnen att kalla dessa asylturtister för ”ensamkommande flyktingbarn” Media är fullkomligt avslöjade som korkade mytomaner efter ”containerbarnen”

  Mitt klipp ligger på Youtube:

  Jag blir hemskt glad om ni susbscribar och ger en bedömning/kommentar av innehållet.

  Hur går budskapet fram?

  • Morgonsur skriver:

   Nu börjar det ta sig i debatten.

   unclebobswe: Budskapet i filmen går nog fram, men det vore bra om du kopplade den till denna tråd; vad anser du ‘värdegrunden’ bör påbjuda när det gäller ‘ensamkommande flyktingbarn’?

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Ang konkreta förslag så jobbar regeringen redan med detta, se här: http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/12/09/vardegrundsproblematiken/

  Förslag ska således skickas in och läggas ut på Värdegrundsdialogens webbplattform, här: http://www.dialogvardegrund.nu/

  Lycka till!

  • Morgonsur skriver:

   Tack, tack.

   Undrar om man kan få royalties om man kommer med förslag på ‘värdegrundswebben’?

   Man vill ju inte att frukterna av det egna skapandet fildelas hur som helst runt Myndighetssverige för att spridas gratis i en SFS…;-)

 10. Pingback: Det nya yrket: ”Förändringspilot” « Tanja Bergkvists Blog

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Morgonsur, troligen kommer det inte att välkomnas att utomstående lägger sig i har jag en känsla av, men vem vet – kanske värt ett försök? 🙂

 12. Pingback: Tänka rätt är större! Eller..? « Kunskap * Bildning * Tradition

 13. Tanja Bergkvist skriver:

  GENDERFORCE (genus i det militära): ”Ett exempel från ESF-projektet ”Genderforce” visar hur det kan se ut i Försvarsmaktens arbete utomlands.” Källa: http://www.jamstall.nu/web/valkommen_esf.aspx

  Nu får det väl räcka…

 14. Savox skriver:

  Vilken härligt bitter text! 🙂

  Jag anser att några paragrafer för tillfogas kap 3:

  6§ Svensk legitimation för hälso- och sjukvårdspersonal som avses enligt 3 kap 2§ Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) skall av Socialstyrelsen endast beviljas den som delar den Gemensamma Värdegrunden.

  7§ Tillträde till grundutbildning som polis enligt Polisutbildningsförordningen 4§(1999:740) skall endast beviljas den som delar den Gemensamma Värdegrunden.

  8§ Tillträde till utbildning i skydd mot olyckor enligt Förordning om utbildning i skydd mot olyckor 1§ och 2§ (2003:477) skall endast beviljas den som delar den Gemensamma Värdegrunden.

 15. Savox skriver:

  Borde slå ihop 7§ och 8§, btw

 16. Pingback: Mp:s människosyn, polisens värdegrundspanik och en typisk genusavhandling « Tanja Bergkvists Blog

 17. Cavatus skriver:

  Men detta var verkligen en underbar satir! Tack Tanja för att du länkade mig hit!

 18. Fredrik Ekdahl skriver:

  Hej,

  substans nog? http://riksenhetenfrpolisml.blogspot.com/

  Mvh Fredrik Ekdahl ifrån nov 2009 – nu med 80st åkl/krimmare, intern, riksenheten polismål o UC på 6år om lagen följs. (verkar inte så)

  Fredrik Ekdahl gbg ifrån nov

 19. Pingback: Genuskemi och några klavertramp i det politiskt inkorrekta träsket « Tanja Bergkvists Blog

 20. Pingback: Vad var det jag sa? « Tanja Bergkvists Blog

 21. Enola skriver:

  Är det möjligt att vissa personer som insett att något har gått sönder i kroppen och känner en tydlig varning om att de personligen har ett allvarligt problem – inte får vård på grund av att de inte betraktas som önskvärda människor? Vissa kan inte ges bot, men kan ändå ges en lindrigare dödskamp. Förstår ni vad jag menar? Är det pengar eller resurs av automatisk förståelse av beteéndekod och begrepp om värdegrunder individen måste uppvisa för att tas om hand så gott det går?
  En förbleknad fattig vän, sjuk, full av självförakt och skam som av de få förpliktelser han har tvingats göra fått springa gatlopp i sin stad sökte för två år sedan vård för en feber som liksom kom och gick – då till en början en fundering om det kunde vara leukemi, men inget vad proverna sa om blodstatus var onormala – så det kanske är ett medicinskt problem och då skulle skötas från den vuxenpsykiatriska avdelningen. Jo, mycket riktigt – han var ju missbrukare och skötte inte sin medisinering. Men den medicin han då mistänkte låg bakom problemet bad han få sluta med. Tiden därefter uppvisade ändå samma symtom till och från och han blev orolig. Ensam låg han och frossade – inte som normal feber. Tempen var normal eller något under.
  Han berättade att han måstye ha fått besök en gång under en natt utan att ha vaknat, vilket var märkligt. Morgonen därpå såg han i spegelen att han fått två nålstick – två om båda sidor om näsan. Många år tidigare på sin avslutningsfest på parken blev skallad så näsan bröts och klädd som stjärngosse. Näsan gick och rädda men han var tvungen att bedöva två nerver om samma sidor som det han på sin morgon såg i spegelen. Det var knappast stigmata utan en brottslig handling som begicks under natten då han sov.
  Så klart att han gick till vårdcentralen igen för att testa sig för blodsmitta som Hepatit och HIV, men allt sades vara normalt. Tjatigt kanske, men hans oro liksom blev som bortblåst när han började äta nyttigare mat då han nästan inte kände någonting. det var bara en vag aning för en tid, men det blev inte bättre och krävde nu en grundligare undersökning. Han började få mer av diarré. Två gånger var avföringen svart, så vid ett annat besök skrevs remiss om gastropi. Det var inget fel… så nu får han vänta på att de ska in en annan väg.
  Vid ett besök då han mycket ingående beskrev hur han kände, tydliga signaler för dem och fick svaret att ”Det där är bara något du får leva med”.
  Ännu vet ingen säger dom.

  • Morgonsur skriver:

   Jag förstår att du råkat ut för något du upplever felaktigt och otillräckligt hanterat. Men jag ber dig ärligt precisera om jag på något sätt kan hjälpa dig.

 22. Enola skriver:

  A reflection that would say little about a lot

  An incoherent reflection 2011-03-21

  I do not dispute that we all can gain dignity through a strange reading of the Quran that also recognizes that Christ showed the way and was a prophet. Also like the Quran, the Community of Judaism in which many life stories, examples and names like Moses, Abraham and King Solomon is telling and important in the same way for Christians, Jews and Muslims.
  Our politically secular godless society is appalling in its release of the body as a sex object, the economy and the morale is like Las Vegas and that we find pleasure in tempting the weak-minded – to get them to stand in programs like Big Brother where producers know that they will make a fool of himself. This flow of news of various degrees of seriousness activities also created wholly fabricated news, which we all must manipulerars and shape opinion on particular issues that can change society and make it feel that a threat is growing – it may be a threat of various diseases , and a virus or a fear of many devoted Muslims.
  Those who want to live in a cold, harsh climate and reduce heartless opponents with a political language that igentligen not make their intentions and resources so that they should do but do ugly ”shame traps” where the roses flares in an open discussion of naked Swedish, then everyone would understand why space empire wants everything depends on the individual to determine their potential – so strong-minded men – both in terms of care and education in a capitalist dictatorship in which the word kindness despised. The strong-willed man need not be any god with good intentions or the weak one in the base problem child and a financial burden in case of early retirement or unemployment. Cold never for ”monkey”, because it is an expression of the same case of someone who would make the Hitler salute and incite and heckle against someone with Down syndrome.
  Could it even be allowed to make individuals seen as worthless in the secret agreement among them to the high ceiling in samhällshierkin where the gods decide – be the guinea pigs, scapegoats, or a case study chased and destitute of the radio speakers in the middle of the deal among people who hear. You should go to hell, and I do not care if you hang up! Many ended up on the psyche because they spoke the truth. And it was a sad time for those asbestos workers – those with the rough hands that were like crystal needles that penetrated lungvävnadens cells without protection or who had early knowledge of risk – an example of the many mistakes it mordärniserande society still does. There are many who might lose their lives at work and many who might make the wrong diagnosis or giving too much morphine, or under duress given pleasure-lowering medications to counter psychosis or ostensibly helping the votes – a truth phenomena denied the sick to know the reality. Euthanasia is an issue in the margin, and seen through his fingers in some cases. It was not long ago our psychiatry were in the Stone Age, where the time distance to the time when we lobotomized schizophrenic was not so long ago – or so they did as recently as 1969, it remained below the guardians forced sterilization of people who were less suitable for take care of a child. The limits were high. I can not understand how it was the Social Democrats’ initiative, we once had a department of racial biology in Uppsala. I’ve seen cards from their research which provided an example of how a typical poet looks – a kind of more sinious man with features that they hated. There are still spoken, and often the methods are so cynical and cruel in the mental health care that it boggles the hatred that the institution providing the care exposes the patient to.
  We live in a ”We” ”Judgement” society where strategien igentligen is about a word missing – word kindness to all people. The vulnerable, the sick and poor is a problem that does not welcome or respected just because they are weak. There is a new man in their own power rises to God and seeking to conquer their habitat and smothering the delicate life with a dignified contempt.
  Once everyone would be saved, converted, it was a good news, but it is too late now. The very phrase has been lost. Contradictions and conspicuous vengeance and unity among various religious attachment or aggressive power structures can of course might be due to a difficult situation profane with special interests in which ethnic and cultural reasons, have implied. Atheism in the West have long since killed the throne. In my view, similar to the Satanism sometimes.
  Clear believers have concepts of right and wrong, and sometimes want to remind others what they believe. It is in the heart we rest in God. I wish we would see with our whole being how we view the sanctity of life. It can not be violated in any case!

  Wali

 23. Nicke B skriver:

  Omistligt i en kramåpusspåkindengemensam värdegrund:

  Den som upplever sig vara kränkt är de facto kränkt, och har efter registrering hos DO rätt att ansöka om ersättning (dock högst ett basbelopp)för sveda och värk hos brottsofferfonden.

 24. This is my first time pay a quick visit at here and i am in fact impressed to read
  all at alone place.

 25. Savox skriver:

  Synnerligen fritt efter LpO-94 (ja, båda mina föräldrar är lärare) 🙂 :

  ”Var och en som delar den Gemensamma Värdegrunden skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som den Gemensamma Värdegrunden skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Det svenska samhällets uppgift är att låta varje enskild svensk som delar den Gemensamma Värdegrunden finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

  ”Det svenska samhället skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
  Omsorg om välbefinnande och utveckling för den enskilde som delar den Gemensamma Värdegrunden skall prägla all offentlig verksamhet. Ingen som delar den Gemensamma Värdegrunden skall utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

  ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg
  identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.”

  ”Det är inte tillräckligt att i skolundervisningen förmedla kunskap om den Gemensamma Värdegrunden. Undervisningen skall bedrivas i med den Gemensamma Värdegrunden överensstämmande arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet.”

  ”Som svensk respekterar jag andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor som delar den Gemensamma Värdegrunden utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor som delar den Gemensamma Värdegrunden. Jag kan leva mig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. Jag visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.”

 26. Thanks for sharing your thoughts about diploma. Regards

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s