Om att avvisa riksdagsledamöter från krogen

 photo krogen_zpsb5c36804.jpg

Apropå förra veckans avvisande av riksdagsmannen Kent Ekeroth från krogen Nosh and Chow väckte det hela åtskilliga funderingar av juridisk karaktär. Med tanke på riksdagsman Ekeroths tidigare historia tycks han ha… humör, vilket gör att krogen Nosh and Chows berättelse om grovt ordningsstörande beteende och kastade glas teoretiskt sett är lätt att ta till sig. Men:

Det faktum att det var SÄPO:s personskydd som ringde åklagare och sedan också anmälde saken är vad som får mig att undra vad som egentligen hände. För mig känns det totalt osannolikt att någon från personskyddet skulle ringa åklagaren och fråga om det verkligen är okej att bli avvisad från krogen om avvisandet grundats ens på så lite som en oavsiktligt spilld öl. Att de ringde tyder för mig på att deras uppfattning var att avhysningen skett enbart på grund av politisk uppfattning.

Det är mycket möjligt att det hela gått till som krogens personal påstår, men jag tycker ändå det är intressant att föra några hypotetiska resonemang kring vad det skulle kunna innebära om Kent Ekeroth faktiskt skulle kunna misstänkas ha rätt, d v s att han avvisats för att han tillhör fel parti.

För det första är det mest intressanta att krogen i så fall faktiskt inte behöver ha ett ordningsstörande som grund för att be sällskapet lämna lokalen. Krogägaren har inte begått något som helst brott om han bett sina vakter avvisa Kent Ekeroth för hans politiska åsikters skull, och han lär inte förlora kunder på det heller. Därmed inte sagt att vakterna gjort rätt. Det beror nämligen på, jag återkommer till det senare.

För det andra kan jag i sammanhanget inte undgå att förundras över den anmälan som jouråklagaren rådde SÄPO att skriva. Låt mig gissa att åklagaren var trött i den sena timmen, för det lagrum han hänvisade till – BrB 16 kap 9§ 2 st är i vaket tillstånd tämligen solklar även för den som inte är åklagare:

9 § En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att inte gå honom eller henne till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska dömas för olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i första stycket om en näringsidkare tillämpas också på den som är anställd i näringsverksamhet eller annars handlar på en näringsidkares vägnar samt på den som är anställd i allmän tjänst eller innehar allmänt uppdrag.

Brottet olaga diskriminering har inte begåtts överhuvudtaget, och det har inte begåtts mot riksdagsman Kent Ekeroth.

För det tredje – och det är viktigt att poängtera – om Kent Ekeroth suttit kvar hade krogvakten däremot inte haft någon laglig grund att använda våld för att avhysa den som vägrar lämna lokalen på grund av felaktig politisk åskådning.

Således har krogen juridiskt sett inte diskriminerat någon, och Kent Ekeroth har juridiskt sett inte blivit diskriminerad. Han har sannolikt inte blivit utsatt för något olagligt överhuvudtaget i det han ombetts lämna Nosh and Chow. Men det betyder inte att allt kring det hypotetiska ärendet är klappat och klart.

För det fjärde, och här kommer en brasklapp: En fråga jag personligen ställer mig är vilken juridisk status den vakt som bett Kent Ekeroth et consortes lämna lokalen har. Det är nämligen en väsentlig skillnad om vakten är en s k entrévärd eller förordnad ordningsvakt.

Om vakten varit entrévärd är saken juridiskt sett helt utagerad. Han bad sällskapet lämna Nosh and Chow, och sällskapet lämnade Nosh and Chow. Vackert så.

Men, och det här är inte småpotatis:

Om det skulle vara så att den som avvisat sällskapet är förordnad ordningsvakt och SÄPO:s personskydd vittnar om att avvisningen skett med hänvisning till Kent Ekeroths politiska åsikter eller uppdrag bör åklagaren pröva åtal för tjänstefel, och vaktens ordningsvaktsförordnande bör ifrågasättas. Det torde inte ingå i en arbetsbeskrivning för rättsväsendets tjänstemän att använda sitt offentliga tjänstemannaämbete för att markera mot folkvalda riksdagsmän att de för fel politik.

Så långt själva avvisningen. I efterspelet skulle det faktiskt hypotetiskt sett kunna tänkas att Kent Ekeroth blivit utsatt för ytterligare något mindre brott. I den mån det skulle gå att styrka att någon från Nosh and Chow uppsåtligen hittat på eller spridit osanna uppgifter om Kent Ekeroth finns möjligheten att någon, beroende till vem man sagt vad, begått brotten; falsk tillvitelse eller förtal.

Men – frågar du mig tror jag i slutändan inte det blir någonting juridiskt av detta ärende annat än en intressant grund för hypotetiska resonemang kring ”ordningshållningsjuridik” på denna blogg. Och det kanske är lika bra det.

–     –     –

Om Morgonsur

Morgonsur förmedlar Magnus Ernströms personliga tankar och åsikter kring i första hand säkerhetspolitik och rättssamhälle, och är oberoende från alla myndigheter, organisationer, politiska partier eller företag.
Detta inlägg publicerades i Rättssamhälle och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

28 kommentarer till Om att avvisa riksdagsledamöter från krogen

 1. kgb35 skriver:

  Det som stör mig är att det är bara vissa, godkända, som kan bli diskriminerade. Lagar skall skrivas generellt så man inte behöver göra långa listor på godkända och ickegodkända..

  Att de sedan de skriver: ”…någon på grund av hans eller hennes…” istället för ”…någon på grund av dennes…” säger väl ett och annat. När de nu börjat göra en lista på kön får de väl fortsätta med alla varianter som finns, annars är ju varianterna inte omfattade….

 2. Cavatus skriver:

  Du har fel här, Morgonsur. Det har bevisats att det finns en EU-lag som även omfattar politisk åskådning som grund för att slippa diskriminering. Sök runt på regimkritiska bloggar så finner du det. EU:s lagar och regler står ju över svenska, så då är det inget snack.

  • Morgonsur skriver:

   Intressant, men det beror förstås på vari denna EU-lagstiftning består och vilka områden den kan appliceras på. Arbetsrättsligt? Det offentliga rummet? Bemötande av offentliga myndigheter?Avtalsrättsligt?

   Rimligen måste en politisk diskrimineringslagstiftning ha sina begränsningar och generellt inte vara lika omfattande som annan diskrimineringslagstiftning.

   Det vore om inte annat intressant att få det prövat om det finns någon EU-lag som är tillämpbar i den här situationen.

   • Cavatus skriver:

    Hittade det:
    Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

    ARTIKEL 14
    Förbud mot diskriminering
    Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

    Detta innebär att diskriminering pga av politisk åskådning är förbjudet i Sverige oavsett att detta inte är inskrivet i vår svenska lag om diskriminering.
    Dags att någon som tex Kent Ekeroth går vidare till Europadomstolen, så att svenska åklagare lär sig vad Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna innebär, och hur de ska döma enligt den europeiska konventionen.

 3. Aktieingenjören skriver:

  Jag har faktiskt väntat på din uppdatering i frågan. Jag har också funderat över EU:s regelverk men där är jag inte övertygad åt något håll.

 4. Cavatus skriver:

  Ojsan, blev visst postat två gånger. Vänligen radera det sista.

 5. Cavatus skriver:

  Detta var inte någon EU-bestämmelser, utan i grunden en Europakonventionsbestämmelse. Vissa konventioner inför, inom konventionens interna struktur, en möjlighet för enskilda att åberopa konventionen gentemot staten och utvinna rättigheter och därmed också medverka till att staten följer sina åtagande enligt konventionen. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) är en sådan konvention och har instiftat en speciell domstol, Europadomstolen, dit enskilda kan vända sig för att genomdriva sina rättigheter enligt konventionen. EKMR har dessutom inkorporerats i svensk rätt i och med lag 1994:1219 och kan av den anledningen åberopas direkt i svenska domstolar, vilket inte hade varit fallet utan inkorporering.

  • Fast omfattar ”de fri- och rättigheter som anges i denna konvention” verkligen att besöka krogar vars ägare inte vill ha dig som besökare?

   • Cavatus skriver:

    Ja, det är en intressant fråga i vilka sammanhang konventionen gäller. Om man har en butik har man ju inte rätt att inte släppa in romer t.ex., så där är konvektionen/lagen i alla fall tillämplig.

    Å andra sidan har krogar ofta väktare som sållar friskt i kön (där invandrare ofta inte släpps in), och då verkar inte denna konvention gälla, eller är det bara så att man inte tänker på att den finns så att ingen åberopar den i en domstol?

 6. Jobo skriver:

  Cavatus: de rättigheter som nämns i konventionen har ingenting att göra med rätten att få dricka öl på den krog man vill. Sorry.

 7. Anonym skriver:

  Vad jag har förstått så har Sverige godkänt och ratificerat både ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” och Lissabonfördraget.

  I båda dessa lagtexter är det förbjudet att diskriminera någon på grund av politiska åsikter. Som lekman ställer man sig frågan finns det därmed lagrum att åtala krogägaren och/eller hans hantlangare när Sverigedemokraten Kent Ekeroth med sitt livgarde blev avvisad från krogen Nosh and Chow uppenbarligen på grund av Kents politiska åsikter? Jag finner det således osannolikt, som det först gjordes gällande från kroghåll, att skälet till avvisningen föranleddes av att en fingerad kvinna på sagda krog hade blivit grovt förnedrad av Kent eller av hans hirdmän.

  I Lissabonfördraget finns stadgan om de grundläggande rättigheterna ”The Charter of Fundamental Rights of the EU”, där kapitel 3, artikel 21 är intressant.

  ”The Charter of Fundamental Rights of the EU brings together in a single document the fundamental rights protected in the EU. The Charter contains rights and freedoms under six titles: Dignity, Freedoms, Equality, Solidarity, Citizens’ Rights, and Justice. Proclaimed in 2000, the Charter has become legally binding on the EU with the entry into force of the Treaty of Lisbon, in December 2009.”

  ”Article 21
  Non-discrimination
  1. Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited.”

  I och med att det står ”any discrimination” i artikel 21 så borde diskrimineringspassusen även gälla förhållandet krogägare – kroggäst. Därmed anser jag (dock som lekman) att det finns lagrum för Kent Ekeroth eller hans livvakt att åtala krogägaren för olaga diskriminering, ALTERNATIVT åtala Sverige inför EG-/Europadomstolen för uraktlåtenhet att implementera EU-lagarna i vår nationella lagstiftning.

  http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en:PDF

 8. magnus skriver:

  Kan det vara så att personskyddet ringer åklagaren för att undvika att göra den framtida relationen med sitt skyddsobjekt mer ansträngd än nödvändigt?

 9. anders skriver:

  ”Det är mycket möjligt att det hela gått till som krogens personal påstår, men jag tycker ändå det är intressant att föra några hypotetiska resonemang kring vad det skulle kunna innebära om Kent Ekeroth faktiskt skulle kunna misstänkas ha rätt, d v s att han avvisats för att han tillhör fel parti.”

  Artikelförfattaren utgår alltså från att hela personalen far med osanning i syfte att misskreditera en viss politisk riktning? Är inte konspirationsteorierna lite övertydliga i detta fall?

  Det finns ju uppenbarligen vittenen till hur det gått till. Ändå teoretiserar man om olika suspekta agendor. Vore det inte på sin plats att helt sakligt bedöma vad som hänt?

  • Morgonsur skriver:

   De vittnen som jag tillmäter mest relevans är SÄPO:s livvakter, som är de som rimligen har minst beroendeställning i situationen och som anmält det hela. Det spelar ingen roll vad vakter och personal har för politisk riktning; de står i beroendeställning till krogens ägare. Utan ägarens gillande kommer de inte att anlitas igen, eftersom få vakter (vare sig de är ordningsvakter eller entrévärdar) är tillsvidareanställda.

   Om krogens ägare vill slänga ut någon är det bäst de håller med, annars är de utan jobb. Om de slängt ut någon felaktigt är det bäst de hittar på något juridiskt hållbart, annars döms de för brott.

   Det går således inte att bedöma sakligt vad som hänt. Inlägget är mest en hypotetisk diskussion utifrån förutsättningen att Kent Ekeroth har rätt – vilket inte är osannolikt. Om det gått till som krogen säger har allt gått rätt till – vilket jag också påpekar i inlägget. Men om man ska vara saklig finner jag det tämligen otroligt att SÄPO i sådant fall skulle ha gjort sig besvär att ringa åklagaren.

   Jag har arbetat både som ordningsvakt på krogen och som polis (bl a med ansvar för ordningsvakter och krogkontakter) och har aldrig hört talas om att en polis ringt åklagaren och rådgjort huruvida det är brottsligt för en ordningsvakt att avhysa den som skriker okvädningsord och kastar glas. Särskilt inte SÄPO:s personskydd, som knappast befinner sig på krogen för att utöva tillsyn över ordningsvakternas myndighetsutövning.

   Det vore knappast mindre konspiratoriskt att förusätta att alla på SÄPO:s personskydd är Sverigeemokrater och gör saker för Kent Ekeroth som de aldrig skulle göra för någon annan.

   • anders skriver:

    Vad du säger är att eftersom alla har en beroendeställning, så finns det ingen sanning eller möjlighet att nå visshet i detta ärende.

    Även SÄPOs vakter har en beroendeställning.

    Vi lämnar det så åt sitt öde.

   • Morgonsur skriver:

    Ja, det har nog alla, men SÄPO har knappast någon sådan till vare sig Kent Ekeroth, restaurangens gäster, restaurangen, dess nöjd kund-index eller krav på lönsamhet.

   • anders skriver:

    ‘Man skall inte göra skillnad på folk’

   • Morgonsur skriver:

    Bedömning av vittnens trovärdighet har inget som helst med deras människovärde att göra.

    Allas lika värde upphäver inte logiska eller spelteoretiska resonemang.

   • Aktieingenjören skriver:

    Det var en mer än lovligt naiv undanflykt och om du inte tillhör den glada skara som investerade i Hebi Health Care är jag mycket skeptisk till om du ens själv tror på den.

   • Morgonsur skriver:

    Må så vara. Men du får gärna förklara för mig vari SÄPO:s intresse i att ifrågasätta ett fullt korrekt avvisande skulle ligga.

   • rahleigh skriver:

    Jag tycker det är utmärkt att du resonerar om detta. Min korrekta uppfattning om att någon annan för en politisk ideologi som är i stora delar förkastlig, innebär inte att mitt bemötande av den människan alltid är intellektuellt hederligt.
    Oavsett vad som hände i detta fall, så skulle det hypotetiskt kunna ha utspelat sig enligt resonemanget om diskriminering, och har säkert gjort så i andra lägen, platser, tider och sammanhang. Det är just den bakomliggande ifrågasättandet av den genuint moraliskt förfinades ovedersägeliga ofelbarhet gentemot den genuint moraliskt förbistrades.

    Jag tycker att det är intressant för att jag inte helt sällan ser tecken på att de som upplever sig ha (och i realiteten har) godare intentioner, i vissa situationer kan hänfalla till att gå över gränser på ett sätt som inte egentligen överensstämmer med den förfinade moralen.

    Oavsett vad jag tycker om Sverigedemokrater så tycker jag att den problematiken är så mycket intressantare, och i större behov av ljus, än de ganska väldebatterade frågorna om rasism. Det är på ett helt annat plan av grupp- och samhällsdynamik.

  • Aktieingenjören skriver:

   @Morgonsur Nu tror jag att du missförstod mig.

   Hebi Health Care var Refaat El-Sayeds senaste projekt där han lurade svenska investerare. Med det avsåg jag att ge ett mycket tydligt exempel på hur dumt det blir om man drar filosofin ‘Man skall inte göra skillnad på folk’ så långt att man inte kan bedöma den sannolika sanningen så fort två personer ger motsägande vittnesmål.

   Jag håller alltså med dig i frågan om vittnesvärdering och blev irriterad på den frivilliga dumheten som anders uppvisar i syfte att slippa konfronteras med en situation där en sverigedemokrat faktiskt har en legitim offerroll. Det är helt enkelt ett i mina ögon ovärdigt beteende oavsett vad man tycker om svenska riksdagspartier.

 10. Kalle skriver:

  jag bedömer det viktigt att separera begrepppet ”krogvakt” och ordningsvakt. Titeln krogvakt tenderar att samla både värdar och ordningsvakter i samma fack.

  • anders skriver:

   Vad har titeln på vakten med vad Kent gjorde?

   Fokusera på det viktiga, dvs vad som verkligen hände på krogen.

  • vaktjavel skriver:

   Vidare är ju heller inte ”krogvakt” någon titel överhuvudtaget, utan ett samlingsord som används för att – när det används i journalistiken – så tvivel om personens laga rätt att agera som den gjort, i egenskap av ordningsvakt.

   Entrévärd eller ordningsvakt, punkt. 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s